عملیات فروغ جاویدان

شرح عملیات مرصاد توسط سرتیپ پاسدار دکتر طلوعی ، همراه با گفتگو با اهالی کرمانشاه که چگونگی حضور نیروهای منافقین در شهرهای استان کرمانشاه میگویند

ویدئو های مشابه

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان