حمله مسلحانه سرنشینان یک خودرو به مرکز سپاه پاسداران سنندج

آبان 1358
تاریخ: 1358/08/01

شهر: Sanandaj, Iran

شب بین ساعت ۲۲ و ۲۳، ۱ پیکان سفید‌رنگ با عده‌ای سرنشین از کوچۀ یمین لشکر خارج شد و در برابر مرکز سپاه پاسداران، این مرکز را به رگبار مسلسل بست که با پاسخ پاسداران همراه بود. در این حادثه به کسی آسیبی نرسید.

 

آدرس
Sanandaj
Kurdistan Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/08/01
2
تاریخ : 1358/08/02
3
تاریخ : 1358/08/03
4
تاریخ : 1358/08/04
6
تاریخ : 1358/08/06
7
تاریخ : 1358/08/07
8
تاریخ : 1358/08/08
10
تاریخ : 1358/08/10
11
تاریخ : 1358/08/11
12
تاریخ : 1358/08/12
13
تاریخ : 1358/08/13
15
تاریخ : 1358/08/15
20
تاریخ : 1358/08/20
21
تاریخ : 1358/08/21
22
تاریخ : 1358/08/22
24
تاریخ : 1358/08/24
25
تاریخ : 1358/08/25
26
تاریخ : 1358/08/26
27
تاریخ : 1358/08/27