تیراندازی در سردشت توسط افراد ناشناس

آبان 1358
303030
تاریخ: 1358/08/01

شهر: Sardasht, Iran

تیراندازی‌هایی که از ساعت ۲۳ در سردشت آغاز شد، تا ۲ ساعت بعد ادامه داشت. در این تیراندازی‌ها به کسی آسیبی نرسید.

 

آدرس
Sardasht
West Azerbaijan Province, Iran
اسفند 1357
شنبه1 شنبه2 شنبه3 شنبه4 شنبه5 شنبهجمعه
9
16
18
20