ربایش عضو چریک‌های فدایی خلق توسط عناصر ضدانقلاب در بوکان

مهر 1358
تاریخ: 1358/07/30

شهر: Bukan, Iran

مهاجمان مسلح فردی به نام بیژن نوبری، یکی از رهبران چریک‌های فدایی خلق شاخۀ تبریز را که برای رسیدگی و محاکمه به کرمانشاه برده می‌شد، از دست پاسداران محافظش در منطقۀ بوکان ربودند. طی این حادثه، ۲ پاسدار مجروح شدند و بیژن نوبری ضمن مجروح‌شدن، فراری داده شد. وی نقشی فعال در حوادث کردستان دارد.

 

آدرس
Bukan
West Azerbaijan Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/10/01
2
تاریخ : 1358/10/02
3
تاریخ : 1358/10/03
9
تاریخ : 1358/10/09
11
تاریخ : 1358/10/11
14
تاریخ : 1358/10/14
15
تاریخ : 1358/10/15
16
تاریخ : 1358/10/16
18
تاریخ : 1358/10/18
19
تاریخ : 1358/10/19
21
تاریخ : 1358/10/21
22
تاریخ : 1358/10/22
27