ربایش عضو چریک‌های فدایی خلق توسط عناصر ضدانقلاب در بوکان

مهر 1358
تاریخ: 1358/07/30

شهر: Bukan, Iran

مهاجمان مسلح فردی به نام بیژن نوبری، یکی از رهبران چریک‌های فدایی خلق شاخۀ تبریز را که برای رسیدگی و محاکمه به کرمانشاه برده می‌شد، از دست پاسداران محافظش در منطقۀ بوکان ربودند. طی این حادثه، ۲ پاسدار مجروح شدند و بیژن نوبری ضمن مجروح‌شدن، فراری داده شد. وی نقشی فعال در حوادث کردستان دارد.

 

آدرس
Bukan
West Azerbaijan Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/07/01
2
تاریخ : 1358/07/02
4
تاریخ : 1358/07/04
6
تاریخ : 1358/07/06
7
تاریخ : 1358/07/07
9
تاریخ : 1358/07/09
10
تاریخ : 1358/07/10
11
تاریخ : 1358/07/11
13
تاریخ : 1358/07/13
14
تاریخ : 1358/07/14
15
تاریخ : 1358/07/15
16
تاریخ : 1358/07/16
17
تاریخ : 1358/07/17
18
تاریخ : 1358/07/18
20
تاریخ : 1358/07/20
21
تاریخ : 1358/07/21
22
تاریخ : 1358/07/22
23
تاریخ : 1358/07/23
24
تاریخ : 1358/07/24
25
تاریخ : 1358/07/25
26
تاریخ : 1358/07/26
27
تاریخ : 1358/07/27
28
تاریخ : 1358/07/28
29
تاریخ : 1358/07/29
30
تاریخ : 1358/07/30