حمله مسلحانه گروهی از مهاجمان به گروهان ژاندارمری نوسود

مهر 1358
تاریخ: 1358/07/29

شهر: Nowsud, Iran

حملۀ مهاجمان مسلح به گروهان ژاندارمری نوسود، از ساعت ۴ تا ساعت ۱۸ ادامه داشت و سرانجام پایان یافت و مهاجمان دست از محاصره برداشتند. در این درگیری، ۴ مأمور ژاندارمری مجروح شدند و تلفاتی نیز به مهاجمان وارد آمد.

 

آدرس
Nowsud
Kermanshah Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/07/01
2
تاریخ : 1358/07/02
4
تاریخ : 1358/07/04
6
تاریخ : 1358/07/06
7
تاریخ : 1358/07/07
9
تاریخ : 1358/07/09
10
تاریخ : 1358/07/10
11
تاریخ : 1358/07/11
13
تاریخ : 1358/07/13
14
تاریخ : 1358/07/14
15
تاریخ : 1358/07/15
16
تاریخ : 1358/07/16
17
تاریخ : 1358/07/17
18
تاریخ : 1358/07/18
20
تاریخ : 1358/07/20
21
تاریخ : 1358/07/21
22
تاریخ : 1358/07/22
23
تاریخ : 1358/07/23
24
تاریخ : 1358/07/24
25
تاریخ : 1358/07/25
26
تاریخ : 1358/07/26
27
تاریخ : 1358/07/27
28
تاریخ : 1358/07/28
29
تاریخ : 1358/07/29
30
تاریخ : 1358/07/30