حمله مسلحانه گروهی از مهاجمان به گروهان ژاندارمری نوسود

مهر 1358
تاریخ: 1358/07/29

شهر: Nowsud, Iran

حملۀ مهاجمان مسلح به گروهان ژاندارمری نوسود، از ساعت ۴ تا ساعت ۱۸ ادامه داشت و سرانجام پایان یافت و مهاجمان دست از محاصره برداشتند. در این درگیری، ۴ مأمور ژاندارمری مجروح شدند و تلفاتی نیز به مهاجمان وارد آمد.

 

آدرس
Nowsud
Kermanshah Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/10/01
2
تاریخ : 1358/10/02
3
تاریخ : 1358/10/03
9
تاریخ : 1358/10/09
11
تاریخ : 1358/10/11
14
تاریخ : 1358/10/14
15
تاریخ : 1358/10/15
16
تاریخ : 1358/10/16
18
تاریخ : 1358/10/18
19
تاریخ : 1358/10/19
21
تاریخ : 1358/10/21
22
تاریخ : 1358/10/22
27