ترور پدر و پسری در هنگام عبور از خیابانی در مهاباد توسط افراد ناشناس

مهر 1358
018
تاریخ: 1358/07/29

شهر: Mahabad, Iran

افرادی ناشناس پدر و پسری را هنگام عبور از خیابان، هدف گلوله قرار دادند و کشتند.

 

آدرس
Mahabad
West Azerbaijan Province, Iran
فروردین 1397
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
31