ترور پدر و پسری در هنگام عبور از خیابانی در مهاباد توسط افراد ناشناس

مهر 1358
تاریخ: 1358/07/29

شهر: Mahabad, Iran

افرادی ناشناس پدر و پسری را هنگام عبور از خیابان، هدف گلوله قرار دادند و کشتند.

 

آدرس
Mahabad
West Azerbaijan Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
4
تاریخ : 1358/04/04
5
تاریخ : 1358/04/05
10
تاریخ : 1358/04/10
12
تاریخ : 1358/04/12
16
تاریخ : 1358/04/16
20
تاریخ : 1358/04/20
24
تاریخ : 1358/04/24
26
تاریخ : 1358/04/26
27
تاریخ : 1358/04/27
29
تاریخ : 1358/04/29
30
تاریخ : 1358/04/30
31
تاریخ : 1358/04/31