درگیری مسلحانه مأموران ژاندامری با عده‌ای از اشرار و سارقان منطقه ماهی‌دشت کرمانشاه

مهر 1358
تاریخ: 1358/07/29

شهر: Mahi Dasht, Iran

مأموران ژاندامری عده‌ای از اشرار و سارقان مسلح را در احمدوند در منطقۀ ماهی‌دشت تعقیب کردند که در این تعقیب و گریز، ۲ درجه‌دار مجروح شدند. تعقیب‌شدگان گوسفندان اهالی را به سرقت می‌بردند.

 

آدرس
Mahi Dasht
Kermanshah Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/10/01
2
تاریخ : 1358/10/02
3
تاریخ : 1358/10/03
9
تاریخ : 1358/10/09
11
تاریخ : 1358/10/11
14
تاریخ : 1358/10/14
15
تاریخ : 1358/10/15
16
تاریخ : 1358/10/16
18
تاریخ : 1358/10/18
19
تاریخ : 1358/10/19
21
تاریخ : 1358/10/21
22
تاریخ : 1358/10/22
27