حمله مسلحانه عناصر سازمان چریک‌های فدایی خلق به پاسداران سقز

مهر 1358
تاریخ: 1358/07/29

شهر: Saqqez, Iran

عناصر وابسته به گروهک‌ها، در شهرستان سقز تیراندازی شدیدی کردند. در پی این تیراندازی‌ها، پاسداران انقلاب ۳ نفر را دستگیر کردند. این ۳ از عاملان اصلی و از اعضای چریک‌های فدایی خلق هستند. یکی از این افراد در حال پرتاب نارنجک به یکی از خانه‌ها و دیگری در حال تیراندازی دستگیر شد.

 

آدرس
Saqqez
Kurdistan Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/07/01
2
تاریخ : 1358/07/02
4
تاریخ : 1358/07/04
6
تاریخ : 1358/07/06
7
تاریخ : 1358/07/07
9
تاریخ : 1358/07/09
10
تاریخ : 1358/07/10
11
تاریخ : 1358/07/11
13
تاریخ : 1358/07/13
14
تاریخ : 1358/07/14
15
تاریخ : 1358/07/15
16
تاریخ : 1358/07/16
17
تاریخ : 1358/07/17
18
تاریخ : 1358/07/18
20
تاریخ : 1358/07/20
21
تاریخ : 1358/07/21
22
تاریخ : 1358/07/22
23
تاریخ : 1358/07/23
24
تاریخ : 1358/07/24
25
تاریخ : 1358/07/25
26
تاریخ : 1358/07/26
27
تاریخ : 1358/07/27
28
تاریخ : 1358/07/28
29
تاریخ : 1358/07/29
30
تاریخ : 1358/07/30