شهادت فرمان کرمی توسط عناصر ضدانقلاب در اسلام‌آباد

آبان 1358
303030
تاریخ: 1358/08/03

شهر: Eslamabad-e-Gharb, Iran

ضدانقلاب با شلیک گلوله، فرمان کرمی، از مردم انقلابی شهر اسلام‌آباد را به شهادت رساندند.

 

آدرس
Eslamabad-e-Gharb
Kermanshah Province, Iran