ديدار هيئت اكراد عراقي از نمايشگاه كانون هابيليان

يك هيئت عالي رتبه از مسئولين گروههاي مردمي اكراد عراقي كه به دعوت كانون هابيليان به مشهد مقدس مشرف شدند از نمايشگاه " تروريسم در ايران " كه در محل كانون برپا گرديده است بازديد كردند.بازديد كنندگان از نمايشگاه كه ابعاد حيرت آوري از جنايات منافقين را مشاهده مي كردند، خواستار برپايي اين نمايشگاه در كردستان عراق و ساير شهرهاي اين كشور شدند.هيئت بازديد كننده سپس به اتفاق اعضاي هيئت مديره كانون هابيليان و اعضاي خانواده هاي شهداي ترور فيلمي از اعمال ضد انساني و تروريستي منافقين را مشاهده كردند.

گزارش برپایی نمایشگاه هابیلیان

روزهای 11 و 12 اردیبهشت ماه 1386 ، اولین اجلاسیه کنگره جهانی فرهنگ مقاومت با عنوان " جهان اسلام قربانی تروریسم در تهران برگزار گردید. در این اجلاس که صاحب نظران از کشورهای مختلف جهان گردآمده بودند بر ریشه یابی عوامل افزایش دهنده تروریسم و نقش قدرتهای استکباری در این زمینه تأکید کرده و خواهان محدود نمودن تروریستها شدند.شرکت کنندگان در این اجلاس تأکید داشتند که : " تروریسم ، یک رابطه تنگاتنگ، ارگانیک و تاریخی با اندیشه های افراطی دشمنان انسانیت
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/08/01
2
تاریخ : 1358/08/02
3
تاریخ : 1358/08/03
4
تاریخ : 1358/08/04
6
تاریخ : 1358/08/06
7
تاریخ : 1358/08/07
8
تاریخ : 1358/08/08
10
تاریخ : 1358/08/10
11
تاریخ : 1358/08/11
12
تاریخ : 1358/08/12
13
تاریخ : 1358/08/13
15
تاریخ : 1358/08/15
20
تاریخ : 1358/08/20
21
تاریخ : 1358/08/21
22
تاریخ : 1358/08/22
24
تاریخ : 1358/08/24
25
تاریخ : 1358/08/25
26
تاریخ : 1358/08/26
27
تاریخ : 1358/08/27
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان