ناموس اجاره ای منافقین

Ashraf Najonbadاینکه پز دادن و فخر فروشی با چیزی که متعلق به تو نیست را چه می توان نامید بر عهده اصحاب معنا و لغت و فصاحت است. سال ها چیزی را که از آن تو نیست و به آن تعلق نداری مال خود بدانی و هویت خود را به آن گره بزنی و آن را ناموس خود و نماد کرامت و اعتبار خودت بنامی.

این داستان جماعت مفلس و خانمان بدوش رجوی و سیاهی لشکر وامانده آن است که بیش از ربع قرن در خاکی که متعلق به آنان نیست زندگی کردند و با وعده سینه چاکی به دیکتاتورمرده عراق، پادگان منحوس اشرف را که محل ارتزاق کشاورزان منطقه بود از آن خود کردند.

آنجا بود که اشرف، در یک دروغ بزرگ، نماد عزت و کرامت و ناموس منافقان جماعت رجوی شد. و از آن روز بود که سرکردگان منافقین و بوق های تبلیغاتی وابسته به آن در همه سخنرانی ها و مناسبت ها، اشرف را مأمن اشرف نشینان و نماد ملت آزاده ایران معرفی کردند و شعار کوه زجا بجنبد، اشرف زجا نجنبد سر دادند.

ناموسی که 27 سال بعد بر باد رفت و کرامت و عزتی که طی هشت مرحله جابجایی تدریجا رنگ باخت و پسرکان و دخترکان رجوی را به منافقانی بی ناموس و بی کرامت تبدیل کرد. بماند که مردم ما سی سال است که آنان را همانگونه که بودند شناختند.

اما ...

اکنون منافقین یک ناموس جدید و البته موقت بی هویت با نامی که یادآور دوران اشغالگری یانکی ها بر این کشور است (لیبرتی) پیدا کرده اند که ادعا می کنند یک پادگان معمولی نیست !

این گروه از منافقان که با عملی کردن ضرب المثل به جا و با مسمای زدن به کوچه علی چپ، دوباره ناموس دیگران را نماد خاص مقاومت، پایداری، کرامت انسانی !! و آزادی و ناموس خود معرفی کردند، با فراموشی اخراج ذلت بار خود از جایی که آن را خاک خود می دانستند، مجددا به رجز خوانی پوشالی، همیشگی و البته بی اثر خود در خاکی که باز هم متعلق به آنان نیست متوسل شده اند.

اما آنها هم می دانند که این کرامت ساختگی و بی اعتبارشان تا چند صباحی دیگر رنگ می بازد و باید با این ناموس اجاره ای نیز خداحافظی کنند.

براستی کسانیکه که اینگونه شرف خود را عوض می کنند چگونه می توانند دم از مقاومت و پایداری و عزت بزنند؟!

 


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9593393&tmpl=component
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25