شعاردانشجويان درتظاهرات سال49

آیا انقلاب مصادره شده است (15)

خميني بت شكن خدا به همراه تو

آقاي ملكي در مقاله شان بخشي از انقلابيون راستين را دانشجويان مبارز دانسته اند: «... در چنين شرايطي مردم به ويژه دانشجويان و دانش آموزان از هر وسيله اي براي افشاي نظام و توده اي كردن مبارزه استفاده مي كردند...»

اما آيا اين دانشجويان بدون هيچ پايگاه ايدئولوژيك سياسي و بي هيچ هدف و انگيزه خاصي مبارزه مي كردند؟ بهتر است نيروي محرك و منشاء يكي از پرشورترين تظاهرات دانشجويي را كه در آذرماه 49 اتفاق افتاد، از زبان و بيان نيروهاي مخالف نهضت اسلامي و نزديكتر به آقاي ملكي بخوانيم.

جالب است كه در زمان هاي مختلف حتي مخالفين روحانيت و نهضت اسلامي، ناچار شده اند به پيشتازي و تأثير روحانيون مبارز در مبارزات گوناگون دوران پس از تبعيد امام اشاره نمايند. اين اعتراف حتي درباره آن تظاهرات و مبارزات دانشجويي مورد نظر آقاي ملكي هم وجود دارد. نگاه كنيد به تحليل زير كه در مورد تظاهرات ضدانقلاب سفيد شاه در دانشگاه تهران در آذرماه 1349 از نشريه كنفدراسيون جهاني محصلين و دانشجويان ايراني در اروپا نقل شده است:

«... در سالهاي 43 تا 48 دوران افشاي تدريجي انقلاب سفيد و اوج گيري مبارزات بر عليه آن بود. در اين دوره «انقلاب سفيد» بيش از پيش افشا گرديد و روحانيون مترقي ايران بيش از هر وقت ديگر در مبارزات دمكراتيك مردم شركت نمودند. تظاهرات وسيع بر عليه كاپيتولاسيون، يادبود روز تاريخ 15 خرداد 42 و بالاخره سخنراني موعظه هاي عده كثيري از آنان، كه در خدمت افشاء ماهيت رژيم بوده، در اعتلاي جنبش دمكراتيك اين دوره ايران موثر بود. نتيجه طبيعي اين تصادمات در شعار تظاهرات دانشجويان در 7 آذرماه 1349 ظاهر گرديد...»(54)

شعارهاي آن تظاهرات دانشجويي را اگر از شاهدان عيني باور نداريد، مي توانيد در اسناد ساواك بيابيد:

«... موضوع: تظاهرات دانشجويان دانشگاه تهران

ساعت 50/17 روز جاري تعداد 1500 نفر از دانشجويان دانشكده هاي دانشگاه تهران مقابل درب جنوبي اجتماع و شعار مي دادند:

درود آزادگان به ملت فلسطين، درود بر ويتنام، مرگ بر آمريكا، مرگ بر اسرائيل، مردم به ما ملحق شويد، خميني بت شكن خدا به همراه تو،...»(55)

ملاحظه مي فرماييد كه در اوج تظاهرات دانشجويي سال 49 يعني 6 سال پس از تبعيد امام، نام تنها رهبري كه در شعارها به گوش مي رسد، نام خميني است.

آقاي ملكي در ادامه مطلب خود با بي انصافي مثال زدني مي نويسند «... گاهي آقاي خميني با اصرار اعضاي انجمن هاي اسلامي اروپا و آمريكا نامه هايي مي نوشتند و اظهار وجودي مي كردند...»!!!

چگونه مي توان رهبري سنگر به سنگر امام در طول آن سالها را تنها به «گاهي اظهار وجودي با اصرار اعضاي انجمن هاي اسلامي» تعبير كرد؟

با همان فتواي تاريخي ايشان درباره كمك به مبارزان فلسطيني و مبارزه عليه اسرائيل بود كه موج مبارزه ضد صهيونيستي، مردم مسلمان كشور را در سالهاي 47 تا 49 فرا گرفت. تبديل شادي پيروزي تيم هاي فوتبال ايران بر اسرائيل به تظاهرات پرشور ضداسرائيلي در سالهاي 47 و 49 توسط انقلابيون پيرو امام خميني يكي از بازتاب هاي آن اعلاميه ها بود. براي اثبات اين ادعا فقط نگاه كنيد به بخشي از دفاعيه يكي از طلابي كه در جريان آن تظاهرات به جرم پخش تراكت عليه صهيونيسم و فعاليت عليه مصالح عاليه كشور دستگير شده بود و در بيدادگاه نظامي رژيم شاه محاكمه مي شد:

«... ما از راه مجاهد بزرگ حضرت آيت الله خميني روبرگردان نيستيم. اين مبارزه ميان حق و باطل تا پيروزي حق كه همان استقلال كشور از بيگانگان است ادامه خواهد داشت...»(56)

براي پاسخي هرچند مختصر، فقط گوشه اي از اعلاميه هاي مهم حضرت امام خميني در طول اين سالها و تاثير آن بر روند مبارزات مردم ايران را نقل مي كنم تا خوانندگان خود قضاوت كنند و سيه روي شود هر كه در او غش باشد.

بخشي از اعلاميه امام خطاب به حوزه هاي علميه در تاريخ 27 فروردين 1346:

«... من به شما آقايان محترم و به ملت ايران اطمينان مي دهم كه دستگاه با شكست مواجه خواهد شد... در مقابل ظلم تسليم نشويد. اينها رفتني هستند و شما باقي هستيد، سرنيزه در مقابل عواطف يك ملت دوام ندارد. اين شمشيرهاي كند عاريتي در غلاف خواهد رفت... ملت را و ملل آزاد دنيا را از ستمگري دستگاه و مظلوميت ملت مسلمان ايران آگاه كنيد. با هر وسيله ممكنه جنايات اينها را به دنيا برسانيد. خداي متعال با شماست...»(57)

قسمتي از نامه سرگشاده امام به هويدا (نخست وزير وقت) در سال 1346:

«... حكومت پليسي غيرقانوني شما و اسلاف شما به خواست آنان كه مي خواهند ملل شرق به حال عقب افتادگي باقي باشند، حكومت قرون وسطايي، حكومت سرنيزه و زجر و حبس، حكومت اختناق و سلب آزادي و حكومت وحشت و قلدري است... ناظر حبس ها و ارعاب ها و تهديدهاي غيرقانوني هستيد و در خوشي و عياشي و بازي هاي خجالت آور غوطه ور هستيد و به قبرستاني كه نامش ايران است فاتحه مي خوانيد چطور وجدان خود را راضي مي كنيد براي حكومت زودگذر اينقدر چاپلوسي از اجانب كرده، ذخائر ملت را به رايگان يا به مقداري ناچيز تسليم آنها نموده و ظلم و ستم به زيردستان يعني ملت بدبخت مي كنيد؟... مي گويم شايد مراجع اسلام و علماء اعلام و خطباء گرام احساس وظيفه كنند. شايد طبقه جوان و روشنفكر و اصناف مختلف بيدار شده احساس وظيفه كنند. شايد جوامع بشري و مدعيان بشر دوستي احساس وظيفه كنند. شايد سازمان ملل و غير آن بيش از اين به نفع كشورهاي بزرگ راضي نشوند ملل ضعيف پايمال شوند...»(58)

 

Enghelab

متن كامل پيام هاي فوق توسط جامعه روحانيت مبارز در سراسر كشور چاپ و تكثير مي شود و در جريان اين عمليات، چاپخانه اصلي انتشار اعلاميه ها توسط ساواك شناسايي و تعدادي از روحانيون مبارز از جمله ناطق نوري، مهدي كروبي، فضل الله محلاتي، صاحب الزماني، فهيم كرماني، مويدي قمي، عمادي، ابطحي نجف آبادي، موسوي اصفهاني، افتخاري، موسوي همداني و همچنين گروهي از اعضاي هيئت هاي مؤتلفه اسلامي مثل: رضا گازرچي، رستمي نجف آبادي، مصطفي ميرخاني، محمود مرآتي، شيرازي، كلانچي، ترمان، عابديني، اخوان حاج مهدي و... در تيرماه 1346 دستگير شدند.(59)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(54) «ماهنامه 16 آذر» شماره8- سال نهم- مردادماه 1352

(55) كتاب نهضت امام خميني جلد دوم تأليف سيد حميد روحاني- انتشارات واحد فرهنگي بنياد شهيد- خرداد 1364- صفحه 685

(56) همان

(57) همان

(58) همان

(59) همان


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9931746&tmpl=component
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25