سوئد بهشت تروریست‌ها در شمال اروپا

14010217103724

اخیرا دولت سوئد به بهانه مبارزه با تروریسم اقدام به دستگیری حمید نوری شهروند ایرانی کرده است؛ این درحالی‌است‌که این کشور در حمایت از تروریست‌ها ید طولایی دارد.


مهر 1359
2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25