جنایاتی که آمریکا به اسم مبارزه با تروریسم در سوریه مرتکب شد

در ماه هـای پایانی ریاسـت جمهـوری بـاراک اوبامـا، بمب افکن هـای آمریکایی در عملیاتـی هماهنگ مواضع نیروهـای ارتش و بسـیج مردمی سـوریه مسـتقر در اسـتانهای دیرالزور (شـرق) و قنیطـره (جنـوب غـرب) را بـه شـدت بمبـاران کردنـد.

به گزارش هابیلیان و به نقل از فارس، سـوریه از سـال 2011 صحنـه  ناآرامی‌هـای مرگ بـار و جنایـات متعـدد بوده اسـت. جنگ داخلی سـوریه که بیش از 6 سـال از شـروع آن می گذرد، اکنون به یکـی از مناقشـات پیچیـده در منطقـه خاورمیانـه مبدل شـده که وجـود بازیگران خارجـی بـا منافـع متضـاد بـا یکدیگـر در آن، وضعیـت ایـن کشـور را پیچیده‌تر کـرده اسـت.

وجود دو گزینه در سـوریه؛ یکـی دولت کـه از حمایت‌های مردمی برخـوردار اسـت و دیگـری سـلفی‌های تکفیـری، همـان کسـانی کـه حتـی بـه کـودکان و زنـان بی دفـاع هم رحـم نکردند و جهان همـواره شـاهد جنایات آنان بـوده اسـت. نکتـه حائـز اهمیـت در تحولات سـوریه این اسـت کـه ناآرامی‌ها و تحـولات بیـش از آنکه منشـأ درونی و مردمی داشـته باشـد، منشـأ خارجی دارد .بـه نحـوی کـه بـا حمـلات هوایی ائتـلاف آمریکایـی و حضـور فزاینـده آن ها از سـال 2014، شـمار قربانیان غیرنظامی سـوری تشـدید شـده اسـت.

واقعیت این اسـت کـه آمریـکا از تندروهـا بـه عنوان سـلاحی در سیاسـت  خارجـی اش بهره  می‌بـرد و داعـش، نمونـه اخیـر اینگونه سـلاح‌ها اسـت.

 

تکرار‌ مستمر‌ حملات‌ اشتباه‌ و‌ کشتار‌ غیرنظامیان

تکـرار مسـتمر حمـلات اشـتباه ایـن ائتـلاف در رقـه موجـب وارد شـدن خسـارات سـنگین بـه زیرسـاخت‌های غیرنظامـی ایـن شـهر شـده و این مسـئله بـه همـراه کمبـود امکانات بشردوسـتانه و هدف قـرار گرفتن غیرنظامیـان، باعث بـه وجـود آمدن فاجعه انسـانی در این شـهر شـده اسـت.

پنتاگون اعـلام کرد در حملـه هوایـی 11 آوریـل ائتـلاف تحـت فرماندهـی آمریکا در سـوریه به اشـتباه 18 نفـر از اعضـای « نیروهـای سـوریه دموکراتیـک» کشـته شـدند .(العالـم ،1397)

پنتاگـون در رابطـه بـا ایـن حملـه گفت: «بـا توجه بـه اطلاعات جمع آوری شـده منطقـه مـورد حملـه بـا نـام داعـش  نامگـذاری شـده بـود. در حالی کـه موقعیت داعـش بـه موقعیت نیروهای دموکرات سـوریه کسـانی که در تـلاش برای مبارزه بـا داعـش بودنـد، تبدیـل شـد.»

فرماندهـی مرکـزی ارتـش آمریـکا در بیانیـه‌ای ضمـن اعـلام ایـن خبـر گفـت: «ایـن حملـه (بـه شـهر الطبقـه) بـه درخواسـت شـرکای آن هـا (کُردهـا) انجـام شـده بـود کـه ایـن منطقـه را از مواضـع داعـش اعـلام کـرده بودنـد.

همچنین ارتـش آمریکا به طور رسـمی اعتراف کرده اسـت، در یـک حملـه مهـم در سـپتامبر در شـرق سـوریه حداقـل 15 مبـارز وفـادار بـه رژیم بشـار اسـد را کشـتند. باردیگر نیروهای ضد داعش در سـوریه بر اثر آنچه کـه حملـه اشـتباهی عنـوان شـده، هـدف حمـلات جنگنده هـای آمریکایـی قرار گرفتنـد.»

پنتاگـون اعـلام کـرد در بمبـاران نیروهـای ائتلاف بـه رهبـری آمریکا ،اشـتباهاً مواضـع نیروهـای سـوریه دموکراتیـک مـورد حملـه قـرار گرفـت. گفته شـده در ایـن رویـداد 18 مبـارز کرد وابسـته بـه «نیروهـای دموکراتیک سـوریه »کشـته شـدند.

خبرگـزاری آسوشـیتدپرس نیـز از قـول فرماندهی مرکـزی آمریکا (سـنتکام) نوشـت، هواپیماهـای ائتـلاف بـر اسـاس اطلاعـات و هماهنگی هـای نادرسـت حملـه‌ای را کـه قـرار بـود مواضـع گـروه داعـش در جنـوب الطبقه را هـدف قـرار دهـد، علیـه نیروهـای دموکراتیک سـوریه انجـام داد.

با وجـود آنکه آمریـکا انجـام ایـن حمله اشـتباهی را از جانـب ائتلاف تحت رهبـری خود تأیید کـرده اسـت، امـا هنـوز مشـخص نیسـت کـه بـه طـور دقیـق هواپیماهـای کدام کشـور هـم پیمان آمریـکا این حمـلات را انجـام داده انـد.آنچـه تحـت عنـوان حملـه اشـتباهی نیروهـای آمریکایـی در سـوریه عنـوان شـده نخسـتین بـار نیسـت کـه بـه وقـوع می پیونـدد.

در ماه هـای پایانی ریاسـت جمهـوری بـاراک اوبامـا، بمب افکن هـای آمریکایی در عملیاتـی هماهنگ مواضع نیروهـای ارتش و بسـیج مردمی سـوریه مسـتقر در اسـتانهای دیرالزور (شـرق) و قنیطـره (جنـوب غـرب) را بـه شـدت بمبـاران کردنـد. در اثر ایـن حمله اعلام شـد کـه بیـش از 120 تـن از رزمنـدگان سـوری کشـته و 100 تـن زخمـی و به تجهیـزات نظامـی آن هـا نیـز صدمـات جـدی وارد آمده اسـت.

این سـربازان درزمـان حملـه در محاصـره عناصـر داعـش قـرار داشـتند که بـه ناگهان بـا بمباران نیروهـای آمریکایـی مواجـه شـدند. در آن زمـان سـاعتی پس از حمـلات هوایی آمریـکا بـه دیرالـزور، مواضـع نیروهـای ارتـش سـوریه در اسـتان قنیطـره نیـز مجـدداً هـدف حملـه هوایـی رژیـم صهیونیسـتی قـرار گرفـت.

در ایـن حملات دو مرکـز ارتـش و بسـیج مردمـی سـوریه، در اطراف شـهرک خان ارنبـه واقع در اسـتان قنیطـره ایـن کشـور هدف بمبـاران شـدید قـرار گرفت .حملـه اشـتباهی آمریکایی هـا بـه دیرالـزور در زمانـی کـه نیروهای داعـش در آن منطقـه حضـور داشـتند،

از جانـب برخـی تـلاش بـرای جلوگیـری از پیشـروی ارتـش سـوریه عنـوان شـد، بـه ویـژه آنکـه تنهـا چنـد سـاعت پـس از بمبـاران نیـرو هوایـی آمریکایـی، جنگنده هـای صهیونیسـتی نیـز مواضـع ارتـش سـوریه را بمبـاران کردنـد. از طـرف دیگـر بمبـاران دیرالـزور در آن مقطـع بـه عنـوان تـلاش واشـنگتن بـرای پایـان  آتش بـس موافقـت شـده بـا مسـکو ارزیابی شـد .

آتش بسـی کـه بـه ضعـف نیروهای ضددولتـی و شورشـی منجر گردیـده بود. در همیـن ارتبـاط وزارت دفـاع آمریـکا در بیانیـه ای اعـلام کرد که حمـلات ائتلاف آمریکایـی ضـد داعـش بـه مواضع نیروهای ارتش سـوریه در ماه سـپتامبر ناشـی از یـک خطـای انسـانی بود، هرچند سـفیر وقت روسـیه در سـازمان ملـل امکان وقـوع اشـتباه در جریـان ایـن حملـه را رد کـرد.

 بـر اسـاس  گزارشهای منتشـر شـده توسـط شـبکه حقوق بشـر سـوریه، از زمـان آغـاز عملیـات ائتـلاف آمریکا در این کشـور به  رغـم تأکید ایـن ائتلاف به اتخـاذ تدابیـر لازم را بـرای جلوگیـری از وقـوع کشـتار میـان غیرنظامیـان نه تنهاخسـارات گسـترده ای بـه منـازل مردم وارد شـده، بلکـه تاکنـون 2286 غیرنظامیدر پـی عملیـات ائتـلاف آمریـکا جـان خـود را از دسـت داده اند کـه 674 نفر ازآنـان کـودکان و 504 نفـر نیـز زنـان بوده انـد.

بـر اسـاس اعـلام سـتاد فرماندهی مرکـزی ایـالات متحـده 60 درصد مـرگ و میر و تلفات ناشـی از حملات هوایی آمریـکا تنهـا در سـه ماهـه نخسـت دولت ترامـپ صورت گرفته اسـت.

«رابـرت نیمـن» فعـال آمریکایـی حقـوق بشـر و مدیر سیاسـت های سـازمان «سیاسـت خارجـی عادلانـه»، پرتـاب موشـک از سـوی آمریـکا بـه یـک پایـگاه هوایـی سـوریه کـه موجب تخریب و کشـته شـدن تنی چنـد از مردم این کشـور شـد، را بـه منزله نقض آشـکار منشـور سـازمان ملل متحـد می دانـد.

از نظر وی: «ایـن اقـدام نـه دفـاع از خود محسـوب می شـود و نه کنگـره آمریـکا آن را مجاز دانسـته اسـت، همچنیـن مـورد تأییـد قانون اساسـی آمریـکا هم نیسـت.» لازم به ذکـر اسـت ارتـش آمریـکا بـه بهانـه آنکـه سـوریه در حملـه شـیمیایی بـه خان شـیخون این کشـور دخالت داشـته اسـت، ده‌ها فروند موشـک به سـمت پایگاه هوایی الشـعیرات در اسـتان حمص این کشـور شـلیک کرد. این در حالی اسـت کـه دولـت سـوریه در چارچـوب قطعنامـه 2118 شـورای امنیـت (27 سـپتامبر 2013)، مواد شـیمیایی اش را به سـازمان منع تسـلیحات شـیمیایی تحویل داده و در ایـن زمینه همکاری سـازنده ای داشـته اسـت.

 

‌نقض‌حقوق‌ بشر‌ و‌ استفاده‌ از‌ آوارگان‌سوری‌ به‌ عنوان‌ سپر‌

 ایگـور کوناشـنکوف سـخنگوی رسـمی وزارت دفـاع روسـیه نیـز در زمینـه نقض  حقوق بشـر از سـوی آمریکا اذعان می کند که آمریکا از آوارگان سـوریه به عنـوان سـپر زنده پایـگاه نظامی التنف اسـتفاده می کنـد. از نظـر وی «آمریکایی ها اجـازه  نمی‌دهـد کامیون هـای امـدادی بشردوسـتانه نـه از سـوی دولـت سـوریه ،نـه از سـوی اردن و نـه از سـوی سـازمان ملـل متحـد یـا دیگـر سـازمان های بین المللـی وارد منطقـه شـوند ».

کمیسـاریای عالـی سـازمان ملل درامـور پناهنـدگان اعـلام کـرد تعداد آوارگان سـوریه در کشـورهای همسـایه از 4 میلیـون نفـر فراتـر رفـت و در حـال رسـیدن بـه رقـم 4.27 میلیـون نفر تـا پایانسـال 2015 است. سـوریه بـا جمعیـت 22 میلیـون نفـری از 4 سـال قبـل تاکنون شـاهد بحران شـدید و جنگ داخلی گسـترده ای اسـت. «انتونیو گوتیرس» رئیس کمیسـاریا در بیانیـه ای اعـلام کـرد: ایـن بزرگترین تعـداد پناهنـدگان (آوارگان) از یـک درگیـری در یک نسـل اسـت.

حدود 86 درصـد از پناهجویان سـوریه در شـرایط زیرخـط فقر زندگی مـی کنند یعنی درآمـد روزانه آنها کمتـر از 3.2 دلار اسـت.


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
فروردین 1397
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
31
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان