با چشم باز(4)

 

يكشنبه ،‌ هفتم تير هزار و سيصد و شصت

با اين كه ده ماه از انتخابات رجايي گذشته بود ، ولي بني صدر هنوز با هيچ كدام از پيشنهادهاي نخست وزير براي وزارت امور خارجه موافقت نكرده بود . در اين مدت رجايي مير حسين موسوي ، بهزاد نبوي ، سيد محمود دعايي ، محمد علي هادي ، علي افروز ، كمال خرازي ، موسوي خوئيني و يكي دو نفر ديگر را به رئيس جمهور معرفي كرده بود كه بني صدر با هيچ كدامشان موافقت نكرده بود .

جلسه هفتم تير حزب جمهوري هم درباره مسائل جنگ و انتصاب وزير امور خارجه بود . حالا كه بني صدر نبود ، رجايي مي توانست با خيال راحت مير حسين موسوي را به عنوان وزير امور خارجه به مجلس معرفي كند .

جلسه حزب كه تمام شد ، براي نماز آماده شدند . بهشتي جلو ايستاد ، پيراهن نو پوشيده بود ، مثل هميشه تميز و مرتب و عطر زده ، سر نماز كسي آمد و از جماعت عكس گرفت . اين آخرين عكس بهشتي بود .

نماز كه تمام شد ، بهشتي نشست تا سؤال هاي شرعي را جواب بدهد . احمد صادقي جلو آمد و گفت : " حاج آقا اجازه مي دهيد صورتتان را ببوسم ؟ " و با دو دست دو طرف سر بهشتي را گرفت و هر دو طرف محاسنش را بوسيد ،‌ گفت : " اميدوارم در راه پيشبرد اسلام موفق باشيد ."

احمد پسر و محافظ محمد حسين صادقي ، نماينده درود بود . احمد بلند شد و پيش چند محافظ ديگر رفت و ادامه حرف قبل از نمازشان را گرفتند . محمد رضا كلاهي كارت دعوت دزفولي را مي ديد . بهشتي و بقيه بعد از نماز بلند شدند بروند داخل سالن تا جلسه را شروع كنند .

دير بود ، بهشتي نمي خواست جلسه تا دير وقت طول بكشد ، همسر و بچه هايش نبودند . هر جا كه مي شد با خودش مي بردشان .

همين جمعه كه براي نهايي كردن اساسنامه روحانيت مبارز به يكي از باغ هاي كرج رفته بودند ، با اصرار آنها را هم برد . اول نمي آمدند " آنجا با آن همه مرد غريبه راحت نيستيم ." اصرار كرد " من اين طوري راحتم ، دوست دارم شما هم با من باشيد ."‌ برده بودشان و يكي از اتاق هاي ساختمان را برايشان خالي كرده بود . تا عصر هم وقت نشده بود سري به ايشان بزند ،‌ عصر رفت اتاق شان ، ده دقيقه اي نشست و پرسيد : " اين طور بهتر نشد ؟ شما كه كنارم هستيد راحت تر هستم ." بعد فرستادشان تهران . شب شده بود و كار اساسنامه هنوز تمام نشده بود .

هفتم تير اثاث كشي داشتند ، مي خواستند به خانه اي بروند كه به محل كارشان نزديكتر باشد . صبح كه از خانه در مي آمد ، گفته بود : " من از شما شرمنده ام ، امروز كه اين همه كار داريم و داريم جاي خانه مان را عوض مي كنيم ،‌ من نيستم كه به شما كمك كنم ."

يك پيرمرد عكاس را هم گفته بود بيايد خانه كه يك عكس دسته جمعي ازشان بگيرد . تا برسد ، پسرهايش جلوي پيرمرد را گرفته بودند ، نمي گذاشتند پيرمرد كارش را بكند ، برايشان عجيب بود كه پدر به پيرمرد گفته باشد براي عكس گرفتن به خانه بيايد . خودش رسيد ،‌همه را دور هم جمع كرد ، همسرش و بچه ها را ، نشستند و يك عكس دسته جمعي انداختند .

توي حياط حزب كلاهي هنوز داشت چند نفر را راهنمايي مي كرد كه بروند داخل ساختمان . كلاهي رابط دفتر تهران و شوراي مركزي بود ، پا به كار بود و هر كاري كه مي گفتند انجام مي داد . با دويدن ها و پركاريش خودش را كم كم بالا كشيده بود و در بسياري از كارها دخالت مي كرد .

كسي از سابقه اش خبر نداشت ، نمي دانستند خانه اش كجا است . يك بار بچه هاي دفتر سياسي حزب گفتند مي خواهند شام بروند خانه شان ، نه نگفت . اما از شام و خانه رفتن هم خبر نشد . آن موقع دفتر سياسي حزب توي ساختمان روزنامه جمهوري اسلامي بود . بيشتر بيانيه ها و تحليل ها را دفتر سياسي تهيه مي كرد .

صبح جزوه هاي تحليل سياسي جديد را تكثير كردند ، دادند به كلاهي ببرد حزب . يك جعبه بزرگ داشت ، صد و بيست- سي تا جزوه را مي گذاشت توش و مي برد حزب . جعبه را كنار ميز يا تريبون مي گذاشت ، هر كس مي آمد يكي از جزوه ها را بر مي داشت ، بعضي هم بر نمي داشتند . خيلي وقت ها جعبه خالي نمي شد ، آن روزها هم جزوه ها را گرفت ، گذاشت توي جعبه اش و برد حزب .

كلاهي مدعوين را راهنمايي مي كرد بروند داخل ساختمان " آقايان ، زودتر برويد داخل ، جلسه را شروع كنيم ." به چند نفر اصرار كرد كه بمانند " توي اين وضعيت ، بعد از بركناري بني صدر بهتر است بمانيد ."

باهنر ، نبوي ،‌ محمد هاشمي ، مير سليم و طاهري (نماينده كازرون) رفتند بيرون ، كار داشتند ، نمي توانستند بماننند . فخرالدين حجازي ،‌ مهدوي كني ، عسكراولادي ، قدوسي و موسوي خوئيني ها هم نبودند . هاشمي رفسنجاني هم نبود . شب با حاج احمد خميني و موسوي خوئيني ها خانه هاشمي قرار داشتند . هاشمي رئيس مجلس بود و مي خواستند درباره انتخابات رياست جمهوري حرف بزنند . قبل از اين كه به خانه برود ، سري به بيمارستان زد ، رفت عيادت آيت الله خامنه اي ، امام جمعه تهران ، آقاي خامنه اي را در مسجد ابوذر ترور كرده بودند .

هاشمي ، ششم تير ، ظهر توي معدن زغال سنگ باب ميروي زرند بود . از معدن كه درآمد خبر دادند كه آقاي خامنه اي را ترور كرده اند . با عجله توي زرند سخنراني كرد و تا شب خودش را به تهران رساند . مستقيم رفت بيمارستان ، با دكترها حرف زد ، گفتند ايشان تا چند ماه نمي تواند نماز جمعه تهران را اقامه كند . صبح هفتم دوباره رفت بيمارستان ، آيت الله خامنه اي به هوش آمده بود و شناختش ، خوشحال شد .

يك ماه نمي شد كه سازمان مخفي پارس (سازمان پاسداران رژيم سلطنتي) را شناسايي كرده بودند و اعضايش را گرفته بودند . نقشه كشيده بودند كه در نماز جمعه تهران بمب گذاري كنند . امام جمعه تهران ، پنج تير در نماز جمعه خطاب به سران مجاهدين گفته بود :

" اي مجاهدين خلق ، مقابله خود را با دولت و حكومت اسلامي به حساب مقابله با ارتجاع مي گذاريد ، ارتجاع در منطق اسلام يا كمونيسم ؟ ارتجاع در منطق اسلام يعني ارتداد و شماها هستيد كه مرتجع ايد ."

آيت الله خامنه اي ، ظهر ششم تير در مسجد ابوذر برنامه هفتگي پرسش و پاسخ داشت . نماز عصر را خواند و براي سؤال و جواب پشت تريبون رفت . مردم هم تا دو متري جلوي تريبون روي زمين نشسته بودند و گوش مي دادند . يك ضبط صوت بزرگ هم روي تريبون طرف راست سخنران گذاشته بودند . بمب را توي همان ضبط صوت كار گذاشته بودند .

بمب منفجر شد ، يكي از محافظ ها افتاد ، بقيه دويدند طرف امام جمعه ، گردن و كتف و طرف راست قفسه سينه شكاف عميقي برداشته بود ، عكس صحنه انفجار را روزنامه ها چاپ كردند . عمامه زمين افتاده بود و زمين خوني بود . يك ساعت مچي هم طرف ديگر افتاده بود . چاشني بمب تركيده بود و چند قطعه تي.ان.تي منفجر نشده هم كنار تريبون معلوم بود ، روي بدنه داخلي ضبط صوت نوشته بود "‌ هديه گروه فرقان ."

گروه فرقان چند وقت بود كه از هم پاشيده بود ، بعد از ترور و بمب گذاري ، سرانشان را دستگير و محاكمه كرده بودند . ديگر سازمان منظم و عضو مؤثري نداشتند كه بتواند نقشه ترور جديد را طراحي كند .

سال 1364 اسم محمد جواد قديري مدرس كه طرح انفجار ششم تير را داده بود ، در فهرست اعضاي شوراي مركزي سازمان مجاهدين خلق منتشر شد . قديري روز چهارم تير به دوستانش گفته بود هفتم تير كار يكسره مي شود . ولي مثل اين كه خيلي از واكنش مردم مطمئن نبودند ، نمي خواستند بي گدار به آب بزنند و انفجار را به گردن بگيرند . چند دقيقته بعد از انفجار بمب در مسجد ابوذر نيروهاي انتظامي از راه رسيدند ، راه رفت و آمد به مسجد را گرفتند و شروع كردند به بازرسي بدني ، اما دير شده بود .

آيت الله خامنه اي را به بيمارستان بهارلو ميدان راه آهن بردند ، بعد هم با هليكوپتر به بيمارستان قلب منتقل كردند . بهشتي صبح تلگرام زده بود و بمب گذاري را محكوم كرد . امام پيغام داد : " ... آن قدر از بينش سياسي بي نصيبند كه بي درنگ پس از سخنان شما در مجلس و جمعه و پيشگاه ملت به اين جنايت دست زدند ... "

هفتم تير ، بعد از نماز مغرب و عشاء ، كلاهي هنوز داشت اصرار مي كرد كه جمعيت زودتر بروند داخل سالن . گاهي مي رفت دم درب و كساني را كه مي خواستند بروند پشيمان مي كرد . علي درخشان ، مسئول مالي حزب ، با عسكراولادي حرف مي زد " شما روزه اي ، رنگ به صورتت نيست ، الان هم اينجا چيزي نداريم شما درست افطار كني ، برو خانه ."

عسكراولادي نمي خواست برود "‌ امشب بحث تورم است ، دكتر نمي گذارد بروم ." درخشان رفت پيش بهشتي و خواست كه عسكراولادي برود . بعد به او گفت كه برود ، خيالش راحت باشد .

درخشان بعد باهنر را ديد ،‌ چشم هاي باهنر خون افتاده بود ، خيلي كار مي كرد و تا موقعي كه از پا نمي افتاد ، دست از كار كردن نمي كشيد . مخصوصاً اين چند هفته سر مشكلاتي كه با بني صدر داشتند و ماجراي عزل او خيلي به همه شان سخت گذشته بود .

25 خرداد صد و بيست نفر از نماينده هاي مجلس طرح عدم كفايت سياسي رئيس جمهور را مطرح كردند . جبهه ملي هم براي همان روز اعلام راهپيمايي كرده بود . قبل از آن فراخوان داده بودند و به همه اعضايشان گفته بودند از شهرستان ها بيايند تهران كه در تظاهرات شركت كنند .

مسافرخانه ها پر شده بود ، تظاهرات به زد و خورد كشيد ، اعضاي جبهه ملي عليه قصاص و چند حكم قرآن شعار مي دادند . امام پيغام داد كه " جبهه ملي از امروز محكوم به ارتداد است." بعد هم درباره بني صدر گفت : " اين آقا برود بگويد ملتي كه به من رأي داد ، مطابق رأي آنها عمل نكردم ، از حالا به بعد مي كنم ."

انگار امام هنوز اميدوار بود كه بني صدر كار درست را انتخاب كند . آيت الله گلپايگاني و مرعشي نجفي و شيرازي هم حكم به ارتداد جبهه ملي دادند . بيست و ششم خرداد ، بازرگان شايعه دعوت نهضت آزادي براي شركت در راهپيمايي جبهه ملي را تكذيب كرد .

بالاخره در روز 27 خرداد دو فوريت طرح عدم كفايت بني صدر در مجلس تصويب شد . بعضي مي گفتند بني صدر مي خواهد فرار كند . 28 خرداد دادستان انقلاب مركز گفت : " از محل سكونت بني صدر بي خبريم ." روزنامه ها صحبت هاي موافقان و مخالفان بركناري بني صدر را چاپ مي كردند . روز رأي گيري خيلي ها موافق و مخالف حرف زدند .

آيت الله خامنه اي ، ولايتي ، استكي ،‌ زرگر ، سيد محمد خامنه اي ، ساوجي ، محمد يزدي ، رنجبر ، آيت ، رشيديان و چند نفر ديگر از موافق ها بودند . جعفري ، اعظم طباطبايي ،معين فر ، بياني و سحابي هم جزو مخالف ها بودند . محمد مجتهد شبستري و رحماني هم از مخالف با طرح انصراف دادند .

31 خرداد مصطفي چمران در دهلاويه شهيد شد . چمران نماينده امام در شوراي عالي دفاع بود . مجاهدين خلق هم راهپيمايي و تظاهرات داشتند ، بعد از آن رسماً اسلحه به دست گرفتند و شروع كردند به ترور ، ‌25 نفر را همان چند روز اول كشتند .

اول تير ، 177 نفر در مجلس به عدم كفايت بني صدر رأي دادند . صلاح الدين بياني هم رأي مخالف داده بود و يك نفر هم رأي ممتنع . يك نفر هم رأي موافق نداد . دوم تير با درخواست مجلس ، امام بني صدر را از رياست جمهوري عزل كرد . از بني صدر خبري نبود ، بعضي مي گفتند فرار كرده است .

عليه بني صدر اعلام جرم كرده بودند ،‌ مي گفتند خيانت كرده و باعث ايجاد آشوب و اغتشاش شده است . حالا هم كه سازمان مجاهدين خلق شورش مسلحانه كرده بود ، بني صدر متهم به همكاري با آنها بود . دادستاني همسر بني صدر را گرفته بود تا بتواند از طريق او شوهرش را پيدا كنند .

بهشتي كه خبردار شد ، مخالفت كرد . موسوي اردبيلي مي گفت : " حالا بگذاريد فكر كنيم تا ببينيم بايد چه بكنيم ." بهشتي مخالف بود . مي گفت : " طرف ما بني صدر است و ما كاري با زن و بچه اش نداريم ." مي گفت : " پس فرق ما كه مسلمان و انقلابي هستيم با بقيه چيست ؟ " دادستان دستور آزادي نمي داد .

بهشتي گفت : " اگر شما آزادش نكنيد من خودم دستور آزاديش را مي دهم و چون اين امر خارج از وظايف قانوني من است ،‌شما مي توانيد عليه من اعلام جرم كنيد ." بالاخره همسر بني صدر را آزاد كردند ، بعداً معلوم شد كه بني صدر و رجوي مخفيانه به فرانسه رفته اند .

 

با چشم باز(3)

با چشم باز(۲)

با چشم باز (۱)

 


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب پربازدید بخش اخبار

مطالب پربازدید سایت

دکتر نواب محمدی‌، بنیاد هابیلیان

صید ماهی گندیدۀ منافقین از آب گل‌آلود سیل

محمدمهدی حسین‌پور، بنیاد هابیلیان

ترس نقاط (کانون) شورشی از مردم یا نیروهای امنیتی؟

دکتر مصطفی مطهری؛ بنیاد هابیلیان

منافقین و ماجرای تخم مرغ ها و سبد بلایای طبیعی

نماینده کلیمیان ایران

منافقین فرزندان خلف استالین هستند

دکتر نواب محمدی‌، بنیاد هابیلیان

آمریکا روزی از گاو شیرده‌اش انتقام خواهد گرفت

علی رحمانی، بنیاد هابیلیان

بیانیه سراسر عجز و چاپلوسی

جدیدترین مطالب

دکتر مصطفی انتظاری‌هروی، بنیاد هابیلیان

پیام هوشمندانه یک انتصاب

تلاش وزارت خارجه آمریکا برای مبری‌کردن خود از ارتباط با منافقین

آیا ماه‌عسل منافقین به پایان رسیده است؟

محمد حسین‌زاده، بنیاد هابیلیان

دوئل منافقین با سلطنت‌طلب‌ها

علی رحمانی، بنیاد هابیلیان

بیانیه سراسر عجز و چاپلوسی

دکتر نواب محمدی‌، بنیاد هابیلیان

صید ماهی گندیدۀ منافقین از آب گل‌آلود سیل

محمدمهدی حسین‌پور، بنیاد هابیلیان

ترس نقاط (کانون) شورشی از مردم یا نیروهای امنیتی؟

نماینده کلیمیان ایران

منافقین فرزندان خلف استالین هستند

Previous MonthNext Month
اردیبهشت 1358
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
6
9
10
11
تاریخ : 1358/02/11
19
تاریخ : 1358/02/19
27
31
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان