تعریف تروریسم با زبان مغالطه آمیز

Lendmanجورج اورول قدرت زبان را پیش از آنکه عصر تلویزیون و اینترنت قدرت آن را به طور تصاعدی افزایش دهد، شناخته بود. وی توضیح می دهد که چقدر ساده «دوگانه باوری» و «زبان مغالطه آمیز» می تواند ما را اقناع کند که «جنگ صلح است، آزادی بردگی است، و جهل قدرت است».

در سال 1964، اورول مقاله ای را راجع به «سیاست و زبان انگلیسی» نوشت. وی در آنجا بیان می کند که «در زمان ما، گفتار و نوشتار سیاسی تا حد زیادی دفاع از چیزی است غیرقابل دفاع» برای پنهان کردن نیات سیاست مدارها. به این ترتیب، «روستاهای بی دفاع را از هوا بمباران می کنند (و) این عمل را «تسکین» می نامند.» و رئیس جمهور «جنگ علیه تروریسم» را اعلام می کند که در واقع «جنگ تروریستی» علیه اهداف معین است.

تعریف «مجموعه قوانین ایالات متحده آمریکا» از تروریسم

بر اساس «مجموعه قوانین ایالات متحده آمریکا»، «تروریسم بین المللی» شامل موارد زیر می شود:

(الف) «اقدامات خشونت آمیز و یا اقدامات پر خطر برای زندگی بشر که ناقض قوانین کیفری ایالات متحده یا هر کشور دیگر هستند؛ یا اقداماتی که در صورت ارتکاب، در حوزه قضایی ایالات متحده یا هر کشور دیگر، تخلف کیفری محسوب می شوند.»

(ب) و با این اهداف انجام می شوند:

1. ارعاب جمعیت غیر نظامی یا اِعمال زور بر آن

2. تأثیرگذاری بر سیاست دولت از طریق ارعاب یا اجبار

3. وادار کردن دولت به تغییر رفتار از طریق کشتار جمعی، ترور، یا آدم  ربایی، و...

(پ) عمدتاً خارج از حوزه صلاحیت دادگاه های ارضی ایالات متّحده رخ می دهند...

تعریف عملیاتی ارتش ایالات متحده از تروریسم تعریف فوق را به این شکل خلاصه می کند که تروریسم عبارت است از«استفاده برنامه ریزی شده از خشونت یا تهدید به خشونت برای رسیدن به اهدافی که ذاتاً سیاسی، مذهبی و یا ایدئولوژیک می باشند.... از طریق تهدید، اعمال زور، یا ایجاد ترس».

پی نوشت

1. نحلیلگر آمریکایی و پژوهشگر موسسه گلوبالیزاسیون.

ماهنامه راه‌نما(مطالعات بین‌المللی تروریسم)


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9578156&tmpl=component
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25