تأثیر پذیری فرقان از دکتر شریعتی در ترازوی نقد

Shariati Ehsanبازشناسی نسبت اندیشه و سلوک شریعتی با کردار فرقانیان ، تا هم انیک محل اختلافات دامنه دار بوده است . هر یک از دو جریان موافق و مخالف شریعتی ، در نقض و ابرام این رابطه متکی به شواهی هستند که در مرور این دفتر با آنها آشنا خواهید شد .

در گفت و شنود حاضر ، دکتر احسان شریعتی سعی دارد تا نگاه پدر به رویکرد مبارزات مسلحانه را مبنای کشف دیدگاه او نسبت به عملکرد فرقانیان قرار دهد ، موضوعی که او را ناگزیر از پرداختن به مقولاتی چون بازخوانی دیدگاه شریعتی درباره روحانیت ، آغاز و انجام رابطه او با استاد شهید مطهری و نیز بازگویی خاطرات روزهای ترور فرقان نموده است .

شریعتی پسر شخصیتی است اهل تحمل و تعامل و آن گاه که پس از مصاحبه از او پرسیدم که چرا بیان صریح و گاه گزنده پدر را فرو گذارده است ، گفت : " پدرم از آن نحو سخن گفتن خیری ندید ! "

* * * * *

./ بسیاری از صاحب نظران این انگاره را که گروه فرقان بر اساس دیدگاه های دکتر شریعتی دست به ترور زده باشد ، رد می کنند . مگر عده ای که با او مخالفت جدی و قاطع دارند . ولی در این میان برخی معتقدند که بخش هایی از اندیشه دکتر این ظرفیت را دارد که گروه هایی مثل فرقان را بپروراند .

یعنی با دمیدن بر کوره احساسات مخاطبین ، آنها را به قدری عصبانی کند که دست به ترور کسانی بزنند که از قضا برخی از آنها از دوستان دکتر بوده اند ، دیدگاه شما درباره این تلقی چیست ؟

_ به طور کلی تفکر دکتر یک خط مشی فرهنگی ، آگاهی بخش و خشونت پرهیز است و با این معیار باید مشی و روش های گروه های مدعی تداوم راه او را سنجید . کسی که با این خط مشی آشنا باشد ، می داند که در اواخر دهه 40 و دهه 50 که گفتمان یا سرنمون حاکم بر مبارزات ، مشی قهرآمیز مسلحانه بود ، دکتر از نقطه نظر استراتژیک شیوه مبارزات چریک شهری سبک آمریکای لاتین را نمی پذیرفت .

و معتقد بود که به جزء در مواردی چون انقلابات ویتنام ، الجزایر و فلسطین که خود مردم در برابر اشغالگر خارجی با دیکتاتور وابسته داخلی مقاومت می کنند و مسلح می شوند ، مانند روزهای انقلاب در بهمن 57 ، مبارزه مسلحانه روشنفکران جدای از مردم در نطفه خفه می شود و مهمتر آن که به رهبری فکری – سیاسی مبارزه ، صدمه جدی جبران ناپذیری وارد می آید .

یادم هست در جوانی با بر و بچه های گروه های چریکی آن زمان ، درباره خط مشی چریکی که در آن زمان به این نام معروف و در بین گروه های سیاسی ایرانی و مخصوصاً فدائیان خلق ، به عنوان " نظریه مسعود احمدزاده " مطرح بود ، بحث می کردیم . این گرایش متأثر از انقلاب کوبا و چه گوارا و نظریات رژیس دبره بود که بنا به تجربیات آمریکای لاتین ، به تئوری" موتور کوچک موتور بزرگ را به حرکت می آورد " ، باور داشتند .

البته دبره بعدها در آرای خود تجدید نظر کرد ، زیرا این تئوری در همه جا حتی در همان آمریکای جنوبی هم جواب نمی داد ، ولی در ایران منعکس شده بود و گروه هایی هم به آن پیوسته بودند .

پس از سرکوب 15 خرداد 42 ، هم در میان نیروهای مذهبی و هم نیروهای چپ و ملی گرا ، مشی مبارزه مسلحانه مسلط شده بود . در چنین فضایی هم ، هر چند دکتر با مبارزان همدلی و همسویی داشت ، اما این نظریه را به عنوان راه و مشی غالب مبارزه رد می کرد و در عوض روش انقلاب فرهنگی – اجتماعی را در پیش گرفت که همان پروژه نوزایی و باز سازی سید جمال و اقبال لاهوری و برنامه " چه باید کرد ؟ " حسینیه ارشاد بود .

یادم هست که پس از آزادی دکتر از زندان ، روزی در روزنامه ها خبری منتشر شد که گروهی به نام " هدفی ها " یک روحانی را در اصفهان ترور کرده اند . دکتر تازه از زندان آزاد شده بود و همواره از سوی دستگاه منتظر توطئه ای بود . او بسیار ناراحت بود و می گفت که این می تواند توطئه ای باشد و بخواهند آن را به ما نسبت بدهند .

./ اشاره شما به ترور آیت الله شمس آبادی است ؟

_ بله ، و پیش از این که خبرهای دقیق این ماجرا بیاید ، یادم هست که از این بابت که چنین سوء استفاده هایی از سوی رژیم گذشته بشود ، بسیار نگران بود . با توجه به این که بخش هایی از روحانیت سنتی هم با حرکت حسینیه ارشاد مخالف بود ، دکتر نگران بود که شاید رژیم این ترور را به نوعی به حرکت فکری او و ارشاد ربط بدهد ، در حالی که این حادثه هیچ ربطی به او نداشت .

غرضم از بیان این نکته تاریخی این است که دکتر حتی نسبت به موارد مشابه هم بسیار حساس بود . اصولاً نگاه دکتر به روحانیت و انتقاداتی که نسبت به این هاد از دیدگاه اسلامی و قرآنی و تاریخی و اجتماعی دارد ، بحث پیچیده و چند جانبه ای است . در این میان در استنباط از واژگان و فرمول بندی های دکتر سوء تعبیرهایی شده ، از جمله تز " اسلام منهای روحانیت ."

که به نام دکتر مشهور شده و در اصل تز " اسلام منهای آخوند " است که در قاموس او معنای خاصی دارد و در نامه ای به پدرش آن را به کار برده است . همچنان که هر یک از اصطلاحات روحانی ، آیه و ... یا عالم ، طلبه و ... تعاریف خاص خود را دارند ، باید با زبان او آشنا بود تا این اصطلاحات در متن خود و نه الزاماً به معنای رایج فهمیده شوند .

./ اشاره کردید که دکتر شریعتی نسبت به مبارزات چریکی دید مثبتی نداشت ، اما در ادبیات مجاهدین می بینیم که از اندیشه های دکتر استفاده می شد و حتی بعضی از اصطلاحات وی را در مطالب خود استخدام می کردند ، با این همه به نظر می رسد گاه با شخص او هم چندان میانه ای نداشتند و حتی در مواردی علیه او هم موضع می گرفتند .آیا مخالفت آنان تنها بر سر مسائل استراتژی بود یا دکتر شریعتی تفسیرهای آنها را هم چندان نمی پسندید ؟

_ در مورد مجاهدین دکتر برای نسل اول بنیانگذاران سازمان مجاهدین ، به خصوص شخص حنیف نژاد احترام خاصی قائل بود و هر چند رابطه تنگاتنگی با او نداشت ، اما در مورد او برداشت مثبتی داشت و می گفت اینها چهره هایی هستند که می توانند از یک سو با جامعه دینی و سنتی و از سوی دیگر با روشنفکران ارتباط ذهنی برقرار و گفتگو کنند .

و از آنجا که چهره های ایثارگری بودند ، برای آنها به لحاظ اخلاقی و مبارزاتی ارزش بسیار قائل بود ، اما از نظر فکری می گفت باید کار فکری و اعتقادی عمیق تری بکنند . یکی از ایرادهایی هم که به خط مشی چریکی داشت ، این بود که پیشگامان از میان می روند و کارها به دست نسل دومی ها می افتد که صرفاً پراگماتیست هستند و برای کارهای فکری – عقیدتی وقت ندارند !

لذا اصطکاک دکتر با مسئولان نسل دوم سازمان پیش آمد که بخشی از آنها بعداً تغییر ایدئولوژی دادند و به مارکسیسم گرائیدند . در اینجا مناسبات دکتر با این گرایش ، بر خلاف نسل اولی ها که به مشی مسلحانه آنها اعتقاد داشت ، اما از نظر اخلاقی و مبارزاتی به آنها باور داشت ، تغییر کرد .

خلاصه حرفم این است که مشی مبارزاتی دکتر ، حتی با گروه هایی که او را پشت جبهه فرهنگی خود و ماکسیم گورکی انقلاب (در قیاس با لنین) فرض می کردند ، متفاوت بود . بسیاری از اعضای این سازمان ها از حسینیه ارشاد به مجاهدین پیوستند .

چهره هایی چون حسن آلادپوش و محبوبه متحدین که از شاگردان مستقیم ارشاد بودند و دکتر حتی داستان آنها را به شکل نمادین در داستان " حسن و محبوبه " به عنوان مصادیقی از پیروان راه خود آورده است . اما در واقع استراتژی شریعتی اساساً با سبک مبارزات نظامی – سیاسی آن دوران متفاوت بود .

./ اشاره کردید که نگاه دکتر شریعتی نسبت به رفتارهای نسل دوم مجاهدین همراه با انتقاد و دلیل آن هم اولاً مخالفت وی با مشی چریکی و ثانیاً به دلیل فضای فکری ویژه ای بود که در آن سیر می کردند ، اما ما می بینیم که دکتر از تغییر ایدئولوژیک سازمان مجاهدین به عنوان " خنجر از پشت خوردن " نام می برد .اگر نگاه او نسبت به آنها مطلوب نبود و به این جریان امید نبسته بود ، چرا چنین تعبیری را در مورد این تغییر به کار برد ؟

_ بله ، دکتر در نامه هایی که به برخی از سمپات های آنها که در حسینیه ارشاد هم بودند ، نوشته در پاسخ به آنها گفته است که ما همیشه از بخشی از مارکسیست ها ضربه خورده ایم و به عنوان نمونه ، جریان جنبش جنگل و نهضت ملی و نقش کمونیست ها و حزب توده را مطرح کرده ؛

و در مورد مجاهدین هم گفته که مارکسیست شده ها به شکلی در مرکزیت مجاهدین نفوذ و کودتا و مجاهدین مسلمان و مقاوم را در درون سازمان ایزوله و حتی ترور کردند . اطلاعات دکتر هم در این زمینه درست بود واقعاً چنین حوادثی رخ داده بود ، ولی دکتر همواره بین مجاهدین مسلمان و آنهایی که تغییر ایدئولوژی داده بودند ، تفکیک قائل بود .

./ پس خنجر خوردن را به نفوذی های سازمان نسبت می داد ؟

_ بله ، دکتر فکر می کرد اپورتونیست هایی که ممکن بود حتی با ساواک هم همکاری کرده باشند ، برای از بین بردن سازمان چنین وضعیتی را پیش آورده اند . به هر حال به رغم انتقاداتی که به کمبود کار ایدئولوژیک در سازمان داشت و برداشت های مکانیکی و سطحی آنها را رد می کرد ، از نسل اول مجاهدین به عنوان چهره های عملی مثبت یاد می کرد.

ولی به نسل دوم پراگماتیست که سازمان را مآلاً به انحراف ایدئولوژیک – استراتژیک کشاندند ، طبعاً انتقاداتی کیفی را وارد می دانست و متقابلاً بخش هایی از انتقادات آنها هم در بیانیه اعلام تغییر مواضع ایدئولوژیک سال 1354 ، علیه دکتر و مهندس بازرگان ، منعکس شده  است .

./ بعد از تغییر ایدئولوژیک بخش مسلمان سازمان با دکتر شریعتی ارتباط داشتند ؟

_ بله ، البته از بخشی که مسلمان مانده بودند ، گروهی در زندان و گروهی خارج از زندان پراکنده بودند . اینها هنوز به عنوان مجاهدین خلق اعلام موجودیت نکرده ، اما بین خودشان اصول و موادی را تدوین و اعلام کرده بودند .

بعد از تغییر ایدئولوژیک ، هنگامی که گروه اول از زندان بیرون آمدند ، من در خارج بودم ، ما به عنوان طیف فکری شریعتی ، با نمایندگان آنها در خارج ارتباط یافتیم و انتقادات مان را در دو محور مطرح می کردیم : یکی در زمینه ایدئولوژیک که معتقد بودیم ضعف های درونی باعث شده که کار به اینجا بیانجامد و دیگر در زمینه تشکیلاتی که می گفتیم سازماندهی غیر دموکراتیک موجب تسلط بر مرکزیت و تغییر ایدئولوژیک شده است .

آنها در پاسخ می گفتند ما به دنبال بازسازی آن نوع سازمانی هستیم که دموکراتیک باشد و سانترالیسم مطلق به شکل سابق بر آن حاکم نباشد ، بعد هم می خواهیم کار ایدئولوژیک اساسی کنیم .

البته در مورد دکتر می گفتند چون آثار ایشان ذیل جدول بندی های ما به شکل تخصصی سیاسی ، اقتصادی ، تاریخی و ... قرار نمی گیرد ، فقط در زمینه ادبیات و احیای ارزش های اسلامی و شیعی از ادبیات او استفاده می کنیم که البته این استدلال برای ما قانع کننده نبود . چون شریعتی را یک متولوژی می دانستیم و نه ادبیات صرف ، از این رو طیف فکری شریعتی به دنبال سازماندهی مستقل ، مبتنی بر مشی خود رفت و جذب آنها نشد .

./ پس در واقع آیا جوهره تفکر شریعتی را دور نمی زدند ، چون این تفکر با تفکر سازمان چندان سازگار نبود ؟

_ به طور کلی تفکر دکتر آن طور که بعدها گرایش طیف فکری شریعتی ارزیابی و با سایر برداشت های مذهبی مرزبندی کرد ، نوعی اسلام تطبیقی بود و نه انطباقی . اسلام انطباقی یعنی اسلامی که سعی در انطباق با لیبرالیسم و یا مارکسیسم دارد و در واقع پوششی فرهنگی – زبانی برای بیان بومی و دینی همان سیستم های فکری آماده و مسلط است .

به عکس روش اسلام شناسی شریعتی ، قیاسی – سنجشی بود ، در اینجا جهان بینی و مکتب توحید و اسلام جوهر و پیام ویژه خود را داشت و در یک دستگاه عام یا در یک طرح هندسی می شد آن را با سایر ایدئولوژی ها سنجید و قیاس کرد ، بنابراین از لحاظ روش شناختی ، هم دین شناسی و هم ایده شناسی دکتر با سایر نحله های نو اندیشی تفاوت داشت .

مجاهدین در مجموع نه به عنوان متفکر و ایدئولوگ ، بلکه به عنوان مبارز و رزمنده در نظر گرفته می شدند و حتی آثار متأخرشان چون " شناخت ، راه انبیاء ، نهضت حسینی ، اقتصاد به زبان ساده و ... " جزوات عقیدتی ساده شده ای برای یک ارتش رهایی بخش بودن .

می شود گفت تفکر جامعه آنها حتی بعد از انقلاب هم به طور کامل مطرح نشد و در برخی حوزه های اصلی هم نظریات تکوین یافته ای نداشتند و منتشر نکردند .

به هر حال بعد از ضربه سال 54 ، بخشی از افرادی که می خواستند مسلمان بمانند و بر اساس الگوی پیشین مجاهدین ، تشکیلاتی را درست کنند ، گروه های مختلفی را در شهرهای مختلف به وجود آوردند ، مانند ابوذر ، مهاجرین و برخی از گروه هایی که پس از انقلاب مجاهدین انقلاب اسلامی را تشکیل دادند .

در این میان تفاسیری هم به نام تفاسیر " مسجد حجر " از سوی همین گروه که بعدها به فرقان شهرت یافت ، به خارج کشور می آمد و انتشارات ابوذر آنها را به عنوان نشریات مجاهدین راستین منتشر می کرد . در این مقطع بود که گروه فرقان به تدریج نضج گرفت . البته آنها هنوز به عنوان یک گروه شناخته نشده بودند ، بلکه آثارشان به عنوان تفاسیر قرآن می آمد و تحلیل هایشان از نظر کیفیت ، انقلابی ، اما گاه سطحی و مکانیکی بود .

گروه فرقان بعد از اطلاعیه مشترک مرحوم مطهری و مهندس بازرگان در مورد ضرورت بازبینی آثار دکتر ، اعلام موجودیت کرد و طی اعلامیه ای که در آن شدیداً به اطلاعیه این دو شخصیت حمله کرده بود ، مطرح شد .

در آنجا بود که اولین بار گروهی به این نام شناخته شد ، بیشتر در خود آن تفاسیر که اشاره کردم ، از نظر ایدئولوژیک ، ارجاع خاصی به دکتر نبود و این تفاسیر به عنوان تفاسیر گروهی که طرفدار شریعتی باشند ، مطرح نبودند . بلکه آنها به طور عام به عنوان یک گروه مسلمان مجاهد از سنخ مجاهدین شناخته می شدند .

./ به نکته خوبی اشاره کردید ، تا قبل از انتشار اعلامیه مشترک استاد مطهری و مهندس بازرگان و واکنش فرقان ، این گروه هویت مشخصی نداشتند ، بنابراین تا آن مقطع هم خود را مدعی ترویج افکار و اندیشه های دکتر شریعتی نمی دانستند . بعد از انقلاب بود که اینها به شکل انحصار طلبانه ای خود را وارث تفکر دکتر شریعتی دانستند و او را به عنوان شهید پنجم خود اعلام کردند .

_ بله ، شهید اول و ثانی نشان از سوابق حوزوی شان داشت و شهیدان حنیف نژاد و شریف واقفی را تحت تأثیر مجاهدین شهدای سوم و چهارم می دانستند و در انتها دکتر را شهید پنجم اعلام کردند .

خوده همین ترکیب شهدا به ما نشان می داد که گروهی است که یک ریشه روحانی و طلبگی دارد و از مجاهدین خلق هم به عنوان الگوی سازمانی تأثیر می گیرد . بعد هم نماد شریعتی را افزودند ، بنابراین می شود آنها را گروهی دانست که ترکیبی از عقاید و خط مشی های مختلف را در هم می آمیختند .

اما پس از شهادت دکتر و اطلاعیه آن دو بزرگوار ، با نقل قول هایی از دکتر علیه آخوندیسم ، به عنوان گرایش طرفدار دکتر معرفی شدند .

./ ما تا مقطع صدور اعلامیه مطهری و بازرگان ، از اینها اثری به عنوان وراث فکری شریعتی نمی بینیم ! اینها بعضی از نکات را از آثار دکتر شریعتی و آن هم به شکل کاریکاتور گونه و بدون توجه به کلیت فکر او ، گرفتند و استفاده کردند . یکی از این نکات اصرار بسیار شدید بر تز " اسلام منهای روحانیت " بود .

ما در تفکر دکتر شریعتی و حتی اگر تفکر او را هم در نظر نگیریم ، در کردار او مشاهده می کنیم که با چهره های شاخصی از روحانیت ، تا پایان حیاتش ارتباط نزدیکی داشت و این نشان می دهد که دکتر شریعتی بین روحانیون ، مرزی قائل بود و در عین حال که بخشی از روحانیت را با صراحت و حتی با زبانی تند می کوبید ، اما با عده ای دیگر بسیار صمیمی  بود .

اما فرقانی ها مدعی بودند که تز " اسلام منهای روحانیت " را به طور مطلق از دکتر شریعتی گرفته اند ، بنابراین بازشکافی ریشه انتساب این تز به دکتر شریعتی در این بخش از گفتگو ضرورت دارد .

_ اسلام منهای آخوند یا معادل اقتصادی آن یعنی " اقتصاد منهای نفت " ، تعبیری است از دکتر در زمانی که پس از تعطیل ارشاد مخفی بود ، برای معرفی اسلام نوین غیر منحصر به نهاد دینی همچون اقتصاد ملی غیر متکی به درآمد نفت ، در نامه ای خصوصی به استاد محمد تقی شریعتی مطرح کرد .

آخوند و آخوندیسم در ادبیات دکتر معنای خاصی دارد که با روحانیت متفاوت است و دکتر شریعتی آن را به ویژه در مورد شماری از روحانیون که در جامعه روحانیت در رده دوم و جزو بدنه و در حاشیه بودند ، چهره هایی مانند شیخ قاسم اسلامی و شیخ احمد کافی و ... که علیه ارشاد به شدت فعالیت می کردند ، به کار می برد .

گاهی اوقات این افراد به خوبی شناخته شده هم نبودند ، مثل نوه آیت الله میلانی که می گفتند جزواتی را با عنوان " دکتر چه می گوید ؟ " می نوشت و یا شخص دیگری که " پرسش و پاسخ (البته بدون پاسخ!) با دکتر علی شریعتی " را منتشر کرده بود ، پرسش ها را نوشته بود و جای پاسخ ها را خالی گذاشته بود و دکتر به شوخی می گفت منتظر          پاسخ های بنده نشده و نصف کتاب سفید بود !

دکتر بین علما و نهاد روحانیت هم تفکیک قائل بود و اگر به روحانی سالاری می تاخت ، برای دفاع از علم و تعهد و بازگشت به مفهوم اسلامی – شیعی مقام عالم بود : " بزرگترین امیدم به همین حوزه های علمیه است ، انتقادهایم درباره علمای اسلامی و متون شیعی نیست ، صحبت از روحانیت صفوی است ، وگرنه عالم شیعه علوی هم اکنون نیز مایه امید و افتخار من و امثال من است ...

من همیشه قوی ترین و متعصبانه ترین دفاع را از روحانیت مترقی و راستین و از جامعه علمی اصیل اسلامی کرده ام و در اینجا حتی به خود شما هم گفته ام که دفاع و نگهبانی و جانبداری از این جامعه علمی ، نه تنها وظیفه هر مسلمان مؤمنی است ، بلکه از آنجا که آخرین و تنهاترین سنگری است که در برابر هجوم استعمار فرهنگی ایستادگی می کند ، دفاع از آن وظیفه هر روشنفکر مسئول است ."

حتی در جایی اشاره می کند که : " در خارج از کشور در محفلی بودیم و عده ای داشتند به اسلام و روحانیت حمله می کردند و می گفتند ما از دیدن اینها حالمان بد می شود . من گفتم : بدم می آید و خوشم می آید که مال زن های باردار است ... پای هیچ قرارداد استعماری امضای یک آخوند نجف رفته نیست ، ولی اسباب خجالت من و شما ! امضای دکترها و مهندس ها هست ."

البته در جای دیگر هم می گوید : " که اساساً روحانیون به دلیل در حاشیه بودن در موضع مسئولیت اجرایی و نفیاً و اثباتاً در جریان تحول امور نبوده اند ."

دکتر به قول خودش به تشیع صفوی یا روحانیت نزدیک به دستگاه حاکمه آن دوران و ادوار بعدی و در کل 400 سال گذشته انتقاداتی داشته و در " دریغ ها و آرزوها " می گوید که عملکرد روحانیت به ویژه در 40 سال گذشته منفی تر بوده و جز تک چهره هایی که نماینده کل نهاد روحانیت نبوده اند ، مثل آیات خمینی و طالقانی و زنجانی و ... در گذشته ، امثال سید مال و میرزای شیرازی ، اکثریت را شامل همان حکم می داند و تأکید می کند که بحث او درباره نهاد روحانیت و برآیند کارکرد تاریخی اوست .

به طور کلی او بر این باور بود که در اسلام تفکیکی به نام روحانی و جسمانی و نهادهای روحانی و سلطنتی مانند غرب و مسیحیت کاتولیک نداریم ، بلکه کارکرد علماء را داریم . معنای روحانیت در تشیع ، با معنای آن در روحانیت مسیحیت تفاوت دارد .

روحانی در شکل مسیحی و غربی اش نهادی است از بالا و دگم که دکترین و مواضع کلامی – فقهی رسمی را اعلام می کند و دستگاه تفتیش و انگیزیسیون دارد و ما چنین نهاد اجتماعی را در اسلام و تشیع نداریم و بررسی می کند که علما از دیدگاه قرآن و دین ، چه مسئولیتی دارند و آیا این یک مسئولیت علمی وعقیدتی یا کارکردی است متعلق به یک نهاد طبقاتی و سیاسی که منافع ویژه دارد ؟

اگر او درباره آخوند و آخوندیسم برداشتی منفی دارد و اسلام منهای آخوند را به این معنا و نه منهای عالم دینی مطرح می کند ، به این دلیل است که عالم دینی در نظر او همان کارکرد روشنفکر مسلمان را دارد . او نسبت به نهاد روحانیت که در تاریخ اسلام و تشیع یک پدیده تاریخی است و از دوران صفویه به بعد شکل گرفته ، انتقاداتی دارد .

اینها تحلیل های شناخته شده دکتر درباره موضوع روحانیت است که پیش از انقلاب زمانی مورد بحث بین روشنفکران و روحانیون قرار می گرفت . نکته مهم در اینجا این است که لفظ منها در اینجا به معنای حذف نیست ، بلکه نفی انحصار است .

شریعتی خود از هر دو طرف پدری و مادری متعلق به یک خانواده روحانی بود و پدربزرگ و عمو و پدر و ... همگی تحصیلات حوزوی در سطح اجتهاد داشتند . خود دکتر هم مقدمات را در حوزه و نزد پدرش خوانده بود و با نظام آموزشی حوزه آشنایی و ارتباط داشت که آثار و اسناد و حتی عکس های آن موجود است .

بنابراین دکتر همیشه نسبت به روحانیت بحث های انتقادی داشت و به قشری از روحانیت که متحجر بودند و حرکت حسینیه ارشاد را تکفیر می کردند و سخت در برابرش ایستاده بودند ، به خصوص قشری که نزدیک به دستگاه هم بودند، حملات تندی می کرد که اتفاقاًً باب طبع برخی از روحانیون هم بود .

مثلاً مرحوم حسن لاهوتی می گفت من هر وقت دو فراز از آثار دکتر را می خوانم ، بسیار لذت می برم . یکی آنجا که احوال برخی از روحانیون را توصیف می کند و دیگر آنجا که از چشمان آن دختر اثیری در باغ ابسرواتوار در کویر سخن می گوید . این نشان می دهد که توصیفات دکتر از سر شناخت مورد و پدیدار شناسانه بود ، یعنی دعوت به ، به تعلیق در آوردن داوری و بازگشت به خود امور !

هیچ یک از این آراء توجیه و زمینه ای را فراهم نمی آورد که گروهی بخواهد با توسل به آنها دنبال حذف فیزیکی حریف عقیدتی باشد . اخیراً دیدم که آقای علی مطهری فرموده اند که" دکتر شریعتی طرفدار حذف فیزیکی نبود، بلکه می خواست روحانیت را حذف معنوی کند ." در حالی که به نظر من دکتر اصولاً دنبال حذف کسی نبود ، بلکه می خواست از منظر عقیدتی ، بهترین دفاع را از عالم به معنای متعالی کلمه در برابر موقعیت روحانی موجود بکند .

ما در بیشتر متفکرین و عرفای بزرگ مسلمان و مسیحی ، این نوع رابطه تنش آلود با نهاد روحانیت رسمی را دیده ایم ، مثلاً کی یرکه گارد همیشه با این نهاد درگیری داشت ، در حالی که او یکی از مجددترین و احیاگران بزرگ و مدرن ایمان مسیحی است .

این خط مشی را ما در شیوه همه پیامبران در قرآن هم مشاهده می کنیم . گروه فرقان بسیاری از سخنان تند قرآن را علیه روحانیون یهود و نصارا می آورد ، البته قرآن به حذف دعوت نمی کند ، زیرا ذات دین با اکراه و اجبار بیگانه است .

./ بحث ما بحث تاریخی است و نمی خواهیم چندان وارد نقد معرفت شناسی دکتر شویم . در عین حال تذکر یک نکته مهم ضرورت دارد ، خیلی ها معتقدند تفکیک بین تشیع علوی و صفوی ، اگر از اساس هم نادرست نباشد ، حداقل درست ساخته و پرداخته نشده ، چون اساساً بسیاری از معارفی که دکتر به آنها استناد می کند ، از جمله دستاوردهای روحانیتی است که در دوره صفوی نضج و پر و بال گرفت و آنها بودند که این معارف را از جبل عامل به ایران آوردند و جمع آوری کردند .

یعنی اگر امثال مجلسی ها ، بی آن که بخواهیم حکم کامل و تام درباره بحارالانوار صادر کنیم ، اینها را جمع آوری نمی کردند ، دکتر نمی توانست بعدها آثاری چون " علی ، حقیقتی برگونه اساطیر " یا " فاطمه ، فاطمه است " را بر اساس منقولات آنها بنویسد و با استفاده از آنها تئوری های اجتماعی خود را بپردازد .

برخی با استناد به این نظر دکتر شریعتی دست به تخطئه مطلق روحانیت در عصر صفویه  می زنند و حال آن که روحانیت در آن عصر خدمات فرهنگی فراوانی کرد ، یعنی بسط معارف شیعه در ایران تا حد زیادی مرهون استفاده ای است که روحانیت هوشمند آن دوران از قدرت صفویان کرد .

_ دوران صفویه که برخی از مستشرقین مانند هانری کربن از آن به عنوان " رنسانس صفوی " نام برده اند ، در زمینه های هنری ، علمی و همچنین سیاسی ، ایران جدیدی را آفرید . پس از آن دوران ، هویت ملی ایرانی ، مؤلفه مذهبی و محتوای دینی هم یافت و ایران عصر جدید با این دو بعد شکل گرفته است .

اما در ارزیابی ها باید جنبه های فرهنگی و تاریخی ای را که از نظر هویتی و فرهنگی می توانند مثبت باشند و جنبه هایی را که شریعتی از منظر عقیدتی نقد می کند ، از هم تفکیک کرد .

مثلاً وقتی شریعتی فلاسفه مسلمان را با اصحاب پیامبر (ص) مقایسه می کند و از منظر تعهد اخلاقی – اجتماعی با بینش عقیدتی و انسان شناختی مورد انتقاد قرار می دهد ، مثلاً ابوذر را در برابر ابوعلی سینا می نشاند ، منظور به هیچ وجه تخفیف مقام و موقعیت بو علی سینا نیست .

فیلسوفان ما از بو علی تا ملا هادی ، همان طور که شریعتی خود تصریح می کند ، در سطح بین المللی و در مواجهه فکری با متفکران جهان از افتخارات ما هستند ، اما وقتی ما با رجوع به سرچشمه اولیه وحی و آموزه های قرآن به میراث فلسفه یونان می نگریم ، می توانیم از نتیجه و مؤلفه هایی که به نام علوم و معارف و حکمت اسلامی از عصر فارابی و رئیس الحکما ، تا کنون تکوین یافته ، ارزیابی انتقادی داشته باشیم .

بحارالانوار را که مجموعه ای است از روایات صحیح و سقیم و منظور مؤلف این بوده که تمام میراث شفاهی منقول شیعه حفظ شود ، می توانیم با درصد بالایی از روایات و احادیث خلاف واقع آن از نظر تاریخی و عقیدتی برخورد تفکیکی و منتقدانه کنیم ، زیرا این قول ها موجب سوء تفاهم می شوند و نقل آنها باید توسط مجتهدین و اهل علم و فن حدیث و رجال که قدرت تشخیص و نقض و ابرام دراند ، صورت گیرد .

استاد حکیمی با این رویکرد که هر حدیث و روایتی باید با قرآن هم خوانی داشته باشد ، تا حد زیادی این کار را کرده و این تصفیه ها را انجام داده اند . این کار باید بر اساس یک متدلوژی علمی محکم در تفسیر روایات به صحیح و سقیم صورت بگیرد و این همان رسالت نقادی و تصحیح علمی متون در عصر جدید است که دکتر به آن اعتقاد داشت و انتقادات او هم متوجه بخش هایی بود که با روح قرآن سازگاری ندارند .

./ اشاره کردید که منتقدین روحانی دکتر شریعتی عمدتاً از بدنه روحانیت بودند ، اما مشاهده می کنیم که بعدها مرحوم علامه طباطبایی و شهید مطهری و در مواردی شهید بهشتی و حتی چهره های روشنفکر چون مهندس بازرگان و استاد حکیمی که متولی تصحیح آثار دکتر شده بود ، انتقادات جدی به افکار و آثار او داشتند .

همین مسئله بهانه به دست گروه فرقان داد که هر کسی وارد نقد دکتر شریعتی شود ، در خور حذف فیزیکی است ! با توجه به اطلاعاتی که شما دارید ، لازم است که رابطه دکتر شریعتی با این افراد از لحاظ تاریخی هم سنجیده شود .

آغاز و انجام رابطه دکتر شریعتی و شهید مطهری بر اساس قرائت شما می توان به روشن شدن برخی از نکات مبهم کمک کند . چون در این مورد حرف ها و حدیث ها زیاد است و سوء تفاهمات فراوانی را هم به بار آورده است ، این سوء تفاهم ها معلول چیست و شما چه گفتنی هایی در این باره دارید ؟

_ استاد مطهری با استاد محمد تقی شریعتی از قدیم مراوده و دوستی داشتند و حتی به توصیه استاد مطهری ، برادر خانم ایشان ، آقای دکتر روحانی با عمه من یعنی دختر استاد محمد تقی شریعتی ازدواج کردند . حتی در میان نامه های دکتر ، نامه ای از آقای مطهری هست که از دکتر دعوت می کند که به حسینیه ارشاد بیاید .

من از همان کودکی یادم هست که ما به فریمان می رفتیم . خاطرات زیادی از دوران کودکی از خانواده آقای مطهری داریم . زیمانی در آنجا در اوقات تفریح ، الاغ سواری می کردیم . علی آقا مطهری در کودکی به والدینش گفته بود : " انسان خر سواری می کند ! " (احسان و انسان را یکی گرفته بود)  من در نوجوانی آثار آقای مطهری از جمله " داستان راستان ، درسهایی از نهج البلاغه ، عدل الهی و ... " را خوانده بودم .

در دوران فعالیت حسینیه ارشاد ، یک بار ایشان را در مشهد در خانه دکتر روحانی دیدم . چند نفر از شخصیت های مشهدی که دوست دو طرف بودند ، حضور داشتند و آقای مطهری انتقاداتی را از وضعیت حسینیه ارشاد مطرح کردند . در اختلافاتی که در حسینیه ارشاد پیش آمد ، استاد مطهری مدتی از آنجا قهر کردند .

در توضیح این اختلاف باید بگویم که ایشان در مشهد می گفتند که من در نحوه مدیریت حسینیه ارشاد با آقای میناچی اختلاف دارم ، ایشان به روزنامه ها آگهی می دهد که سخنرانی دکتر شریعتی در این تاریخ است ، در حالی که دکتر شریعتی شناخته شده است و ضرورتی ندارد که برایش تبلیغ کنیم .

خلاصه ایشان انتقاداتی را نسبت به نحوه مدیریت حسینیه ارشاد مطرح می کرد ، ولی هیچ اشاره ای به دکتر نداشت . دکتر هم در تمام مدت سکوت کرده بود و معتقد بود اینها نکاتی نیست که موجب سوء تفاهم شود .

این موضوع گذشت تا بعد از آزادی دکتر از زندان که ما برای دیدن آقای مطهری به منزل ایشان در خیابان دولت رفتیم ، دکتر به ایشان گفت : " این احسان ما کتاب های شما را می خواند و می خواهد یک دوره هم درس طلبگی بخواند ." استاد مطهری گفتند : " الان به مدیر مدرسه چیذر زنگ می زنم که ایشان برود آنجا ثبت نام کند ."

ایشان زنگ هم زدند و قرار شد بروم آنجا و یک دوره جامع المقدمات بخوانم ، منتها آنجا از خانه ما که در جمال زاده شمالی بود ، خیلی دور بود و من باید سه چهار تا اتوبوس عوض می کردم تا به آنجا برسم و دیدم نمی توانم بروم و به جای آن به دارالعلوم العربیه در خیابان بهار رفتم و نزد استاد نجفی عربی را شروع کردم .

بار آخری هم که استاد مطهری برای بازدید دکتر به منزل ما آمدند ، کتاب "بیست و سه سال" منتسب به دشنی را آورده بودند که دکتر جواب بدهد و گفتند : " شما بهترین کسی هستید که می توانید این کتاب را از نظر تاریخی و جامعه شناسی جواب بدهید ، این وظیفه شماست ."

اما پس از ترور ایشان ، یاداشت ها و نامه های منفی ای علیه دکتر (و حتی استاد شریعتی) از ایشان منتشر شد ، البته این را می دانستم که آقای مطهری به طور کلی به حسینیه ارشاد و به دکتر انتقاد دارند ، ولی نه در این حدی که در اینجاها عنوان شده است و در زمان حیات آن دو ، این نوع حرف ها اصلاً و علناً مطرح نبود .

./ خود شما از نحوه مراودات و ارتباطات شهید مطهری و دکتر شریعتی و از نگاه دکتر به عملکرد و شخصیت آقای مطهری چه برداشتی دارید ؟

_ دکتر به طور کلی آثار آقای مطهری را مثبت ارزیابی می کرد ، مثلاً مقاله های ایشان درباره حقوق زن و حجاب در اسلام را که در مجله زن روز چاپ می شد و یا آثاری مثل داستان راستان و خدمات متقابل ایران و اسلام را از زمره کتاب های خوب روحانیت روشن بین می دانست .

در آن زمان آقای طالقانی ، مهندس بازرگان و مجموعه نزدیک به حسینیه ارشاد از روشنفکران دینی محسوب می شدند و مرحوم مطهری در دوره ای ، نزدیک به آنان بود ، هر چند اختلاف سلیقه های فکری و ذوقی هم داشتند .

دکتر اهل طنز و شوخی هم بود و مثلاً می گفت به جای تیتر " جاذبه و دافعه علی (ع) " می شد عنوان زیباتری انتخاب کرد ، به خصوص در سفری که به حج داشتند ، از این جور شوخی ها می کرد .

دکتر البته این گله را داشت که چرا این گروه از روحانیون ، در تهاجمی که از سوی روحانیت وابسته یا متصلب علیه ارشاد می شود ، موضع بینابینی می گیرند یا خود را کنار می کشند و یا حتی موضع مخالف می گیرند ، در حالی که انتظار این بود که اینگونه روحانیون نواندیش از جریان روشنفکری مسلمان آن زمان دفاع بیشتری کنند .

./ منظور آقای مطهری بود ؟

_ آقای مطهری و دوستان ایشان که از سایرین به دکتر و ارشاد نزدیکتر بودند ، گاهی دکتر را تأیید می کردند ، گاه جناح مقابل را . البته پس از انقلاب برای ما کشف شد که خود ساواک هم در تعمیق این اختلافات نقش پنهان داشته ، یعنی مأمورانی به بیوت مراجع می رفتند تا بدگویی کنند و فتوای تکفیر دکتر را از آنها بگیرند ، از جمله نزد علامه طباطبایی هم رفتند و حتی از ایشان هم چند خطی در تخطئه برخی آثار دکتر گرفتند .

در حالی که ایشان از قدیم با استاد شریعتی دوست بود و اساساً اهل فتوا دادن علیه کسی نبود . ایشان بسیار آزادمنش و نرم خو بود و رضایت نداشت که بر مبنای حرف ایشان به کسی توهین کنند .

من در رجوعی که بعد از انقلاب به پرونده های دکتر کردم ، دیدم که ساواک هم عواملی داشت که در مجالس روحانیون شرکت می کردند و گزارش می دادند که در حسینیه ارشاد ، دکتر یا دیگران چه و چگونه گفتند تا اختلافات را تشدید کنند .

./ مدیریت کنونی حسینیه ارشاد ، مشکل رفتن شهید مطهری از آنجا را متوجه اختلاف ایشان با دکتر شریعتی می داند ، در حالی که ظاهراً آقای مطهری با نحوه مدیریت حسینیه ارشاد اختلاف داشت و آنجا را ترک کرد ، شما شخصاً در این مورد چیزی به یاد دارید ؟

_ برداشت من این بود که چند عامل مؤثر در هم ترکیب شده بودند ، اول : از نظر احساسی ، موقعیت دکتر در ارشاد و استقبال جامعه و نسل جوان و ... مرحوم مطهری را نگران و مردد می کرد ، علاوه بر این هیاهویی که علیه حسینیه ارشاد و دکتر به راه افتاده بود و بخشی از روحانیت ، از جمله آقای مطهری را که از نظر فکری هم نسبت به دکتر انتقاداتی داشت ، نگران کرده بود .

به هر حال ایشان به عنوان یکی از هیئت امنای آنجا می دید که از شریعتی استقبال می شود و احساس می کرد که مدیریت حسینیه هم که ملاحظات خود را داشت ، حرف شنوی ای از ایشان کمتر شده و همه اینها به شکل مقررات اداری و هزینه و بازدهی و ... که جنبه فرعی و بهانه داشتند ، بروز می کرده است .

./ به هر حال من متوجه نشدم که آیا اختلاف با مدیریت موجب شد که شهید مطهری از حسینیه ارشاد برود ؟

_ استاد مطهری می گفت حسینیه ارشاد باید ضوابطی داشته باشد که بدون و نبودن افراد در آن تغییری به وجود نیاورد . ایشان قبلاً با حضور فخرالدین حجازی هم مخالفت کرده بود . در مورد دکتر هم ضوابطی را به مرحوم آقای همایون پیشنهاد داده بود که ایشان به شوخی در پاسخ گفته بود : " بد نیست در آخر اینها یک بند هم اضافه شود که سخنران نباید کچل  باشد ! "

و این نشان می دهد که فقط شکل ظاهری قضیه ، مخالفت با مدیریت حسینیه ارشاد بوده ، اما در واقع این طور که از نامه ها بر میآید ، انتخابی که مرحوم همایون و میناچی در مورد دکتر کرده بودند ، مورد انتقاد بوده است . شاید انتقادات دیگری هم در سطح مدیریتی که اشاره شد ، مطرح بوده است .

./ درباره رابطه دکتر شریعتی و مهندس بازرگان چه تحلیلی دارید ؟ همان طور که اشاره کردید مهندس بازرگان همراه با آقای مطهری اعلامیه لزوم تصحیح را امضا کرد . البته بازرگان بعدها و در اواخر عمرش در مصاحبه ای با روزنامه جهان اسلام ، اشاره کرد که من در میان آثار دکتر شریعتی آرای قابل نقدی را می دیدم و می بینم ، اما هیچ وقت از در ستیزه با او در نیامدم ، به اعتبار خاطرات تان از دیدگاه انتقادی مهندس بازرگان نسبت به آرای دکتر شریعتی نکاتی را به یاد دارید ؟

_ از مهندس بازرگان و تفاوت دیدش با دکتر شریعتی این را به یاد دارم که دکتر زمانی می گفت من از نظر اقتصادی ، دیدگاه هایم به آقای طالقانی نزدیک تر است تا به مهندس بازرگان .

این مجموعه ای که بعداً نهضت آزادی را تشکیل دادند ، بخش مذهبی جبهه ملی یا نهضت مقاومت ملی بود که آیت الله زنجانی و آیت الله طالقانی و مهندس بازرگان و دکتر سحابی بودند ، البته دکتر پیمان و دکتر سامی و دیگران هم در این طیف بودند .

./ یک مقدار هم نامتجانس نبودند ؟

_ پیشنهاد دکتر این بود که اسمش نهضت " آزادیبخش " باشد ، ولیبه هر حال نامش نهضت آزادی شد . در سال 40 در خارج کشور هم شخصیت هایی چون ابراهیم یزدی و مصطفی چمران و صادق قطب زاده و صادق طباطبایی به این جریان پیوستند .

دکتر هم در آن زمان در خارج بود و پیشنهاداتی هم داد که در نامه هایش به دکتر یزدی هست که مثلاً ما باید یک نهضت آزادی بخش باشیم که ایدئولوژی و استراتژی رهایی بخش و رادیکال ، اما نه الزاماً با متد مسلحانه ، بلکه از نوعی باشد که در الجزایر و فلسطین و اینگونه جنبش های انقلابی وجود داشت . می گفت که در آن نهضت آزادی بخش ، دیدگاه اقتصادی من به آقای طالقانی و مهندس سحابی نزدیک تر است تا به مهندس بازرگان .

./ دیدگاه آیت الله طالقانی در کتاب " اسلام و مالکیت " مد نظر دکتر بود ؟

_ بله ، مهندس بازرگان نسبت به آقای طالقانی ، دیدگاه لیبرال و راست تری در زمینه اقتصادی داشت . این تفاوت دیدی بود که دکتر با مهندس داشت ، اما از نظر شخصیتی و نقش تاریخی او ، به ایشان بسیار احترام می گذاشت و همیشه از کارهای قرآنی ایشان تعریف می کرد و می گفت در زمینه سیر تحول قرآن ، تحقیقات ارزنده ای کرده اند .

یادم هست آن زمان مهندس سحابی که به مشهد می آمد ، نمودارهای قرآنی را می آورد و درباره پیشرفت پژوهش هایشان با هم بحث می کردند .

بعدها شنیدم که وقتی در سال 48 ، دکتر نظریه " امت و امامت " را مطرح کرد ، مهندس بازرگان و دوستانی هم که در بین مستمعین بودند ، با این نظریه مخالفت کردند . این نوع تفاوت دیدگاه ها وجود داشت ، ولی اینها موضوعاتی نبود ند که به مناقشه و قهر بینجامد ، این تفاوت دیدگاه ها بین همه روشنفکران و علماء محسوس بود .

./ دکتر شریعتی تا چه حد به آداب و مناسک دینی پایبند بود ؟ این سؤال را از این جهت می پرسم که برخی از چهره های شاخص ملی مذهبی که در شماره پیشین یادآور با ما گفتگو کردند ، اعتقاد داشتند که دکتر به اندازته برخی از سران نهضت آزادی همچون مهندس بازرگان و دکتر سحابی ، پایبند به لوازم شرع نبود ؟

_ این یک واقعیت است که برخی از این دوستان به معنای سنتی متشرع تر بودند ، دکتر به احکام پایبند بود و لاقید نبود ، اما یک تیپ متشرع هم نبود ، از همین نقطه نظر هم گاه مورد انتقاد آقایان یا برخی از روحانیون قرار می گرفت که چرا یک جا نمازش قضا شده یا فلان مستحب را انجام نداده است .

از این جور انتقادات به رفتار دکتر داشتند ، ولی این به این معنا نبود که دکتر نسبت به این مسائل یک سره بی اعتنا بوده باشد . انتقادی که متقابلاً دکتر به برخی داشت این بود که در زمینه های شرعی گاه بسیار صوری و سنت گرا هستند . این اختلاف سلایق الان هم در طیف ملی – مذهبی ها وجود دارد ، یعنی عده ای زیاد مقید و متشرعند و برخی هم از آن سوی بام افتاده اند ، دکتر در خط میانه حرکت می کرد .

./ فرقان در سال 56 و پس از مرگ دکتر سر برآورد ، قاعدتاً هنگامی که اینها خودشان را به دکتر منتسب کردند ، سؤالات زیادی از سوی جامعه فرا روی بازماندگان دکتر ، مخصوصاً شما قرار می گرفت ، به ویژه که شما در سال اول انقلاب ، در عرصه سیاست و فرهنگ فعال بودید و سخنرانی هم زیاد می کردید . از فضای بعد از ترورها و انتساب آنها به دکتر شریعتی و سؤالاتی که جامعه از شما می پرسید ، چه خاطراتی دارید ؟

_ بعد از انتشار اولین اطلاعیه به نام فرقان ، توجه جامعه از جمله خانواده و طیف ما به این مسئله جلب شد ، به خصوص که نقل قولی از دکتر بالای آن نقش بسته بود . در آغاز اقامت آیت الله خمینی در نوفل لوشاتو ، ما در آنجا بودیم و دو بار با ایشان ملاقات داشتیم که یکی از آنها بعد از آمدن آیت الله مطهری بود .

آقای مطهری گویا از مسئله فرقان یا مسائل روشنفکری در جامعه ایران ، گزارشی به آیت الله خمینی داده بود و لذا تفاوت برخورد ایشان با ما در آن دو ملاقات کاملاً محسوس بود . ما با عده ای برای مصاحبه به بیت آقا در پاریس رفته بودیم که آقای لاهوتی به من گفت : " الان آقای مطهری اینجا بودند و ذهن آقا نسبت به روشنفکرها کمی خراب شده است ."

در آن مصاحبه که آقای دکتر منصور فرهنگ از آمریکا آمده بود ، از آیت الله خنینی سؤال کرد :  " نقش روشنفکرها امثال طالقانی ، بازرگان و شریعتی در این جنبش چه بوده ؟ " آقای خمینی جواب دادند : " هیچ نقشی نداشتند ! " پرسید : " عرفا چه نقشی داشته ؟ " جواب دادند : " آنها هم هیچ نقشی نداشته اند ."

در این جلسه یادم هست که آقای لاهوتی ، سید احمد آقا ، آقای خوئینی ها ، دکتر یزدی و شاید آقای موسوی اردبیلی هم بودند . معلوم بود که اوقات آقا کمی تلخ شده بود . البته احمد آقا در ادامه مصاحبه از ایشان پرسید : " خود شما چه نقشی داشتید ؟ " ایشان جواب دادند : " ما هم هیچ نقشی نداشتیم ، ما 15 سال است که داریم اطلاعیه می دهیم و کسی گوش نمی دهد و الان عنایت الهی شامل حال ما شده و وحدت کلمه ای پیش آمدده ، در مورد آقایان اختلافاتی پیش آمد که الان نباید دامن زد ."

بعد هم سخنرانی کردند و به گروه هایی اشاره کردند که " اسلام منهای آخوند " را مطرح  می کنند که معلوم بود اشاره شان به گروه فرقان است . این حوادث خیلی سریع گذشت و گروه فرقان چند اعلامیه دیگر هم داد که " دیکتاتوری چکمه می رود و دیکتاتوری نعلین می آید " .

این برای خیلی ها عجیب بود که اولین گروهی که به مخالفت با رهبری انقلاب پرداخت ، گروهی مذهبی بود ، نه گروه غیر مذهبی ! پس از پیروزی 22 بهمن هم که ناگهان وارد عمل شدند و ترورها پشت سر هم اتفاق افتاد ، اول هم معلوم نبود که اینها که هستند و چه می خواهند .

در شب حادثه ترور مرحوم مطهری ، اتفاقاً شوهر عمه ما آقای دکتر روحانی منزل مان بود . فردای روز حادثه با ماشین خودم پسران آقای مطهری را به مراسم تشییع بردم . رفتم ماشین را پارک کردم و برگشتم و دیدم صف طویلی از مردم در دانشگاه تهران تشکیل شده است ، طوری که ما آخر صف تشییع کنند گان بودیم .

اتفاقاً مرحوم فخرالدین حجازی هم آمد کنار ما و گفت : ": بله ، من هم با آقای مطهری اختلافاتی داشتم ، ولی الان که صحنه را دیدم ، حلال کردم ."

بعد از چند روز دیدم که در نشریه صبح آزادگان به ما حمله شده و مرا به گروه فرقان نسبت داده اند ! در آن زمان گروه های ناشناخته ای هم تشکیل شده بودند که بعضی از روحانیون را ترور می کردند . مثلاً گروه 21 که می گفتند 21 تیر به روحانیونی که بر اساس اسناد با ساواک همکاری کرده ، خالی می کند !

نوعی آشوب پیش آمده بود که هر کسی هر چیزی می گفت و هر کاری می کرد ، از این نظر دوستان توصیه کردند که شما سریع این موضوع را تکذیب کنید . مادر ما زنگ زد به این روزنامه و گفت که این را تکذیب کنید . آنها خندیدند و گفتند : " اگر ما بخواهیم خبرهایمان را تکذیب کنیم ، باید هر روز دو تا روزنامه در بیاوریم ، یکی صبح که خبر را می دهیم ، یکی عصر که خبرهای صبح را تکذیب کنیم ! "

./ یعنی خودشان می دانستند ماهیت خبرهایشان چگونه است ؟

_ همین طور است ، ما رفتیم دادگستری که شکایت کنیم و با مرحوم آقای بهشتی ملاقات کردیم . ایشان گفتند شما بروید طبقه پایین پیش آقای موسوی اردبیلی که دادستان هستند ، ولی توصیه کردند که سعی کنید در روش تان مثل خود دکتر باشید ، ببینید که در مورد آقای مطهری چه تعبیر زیبایی به کار می برد ، می گفت ایشان خیلی " کافر غضب " هستند .

من فهمیدم مرحوم بهشتی هم نسبت به برخوردهای احساسی مرحوم مطهری انتقاد دارند، اما این را بسیار مؤدبانه مطرح کردند . این آراء را در کتاب " شریعتی ، متفکری در حال شدن " هم که مؤسسه آقای بهشتی منتشر کرده ، دیده ام و یا در بحث تصحیح آثار دکتر ، ایشان توصیه کرده بودند که اگر کسی هم می خواهد در مورد آثار دکتر نظری بدهد و نقدی کند ، باید در حاشیه آثار باشد ، نه این که در آنها دست ببرد .

به هر حال از نظر خانوادگی ، دوستی ما با مرحوم مطهری و خانواده ایشان قدیمی بود ، عرض کردم که اتفاقاً من خودم فرزندان آقای مطهری را برای تشییع ایشان بردم .

./ آیا کسی از گروه فرقان با دکتر شریعتی یا شما ارتباطی داشت ؟

_ خیر ، البته دکتر در جامعه به عنوان معلم انقلاب مطرح بود و اقوالش توسط همه گروه ها مورد استناد قرار می گرفت و این پدیده امری رایج بود . به علاوه در اوایل مشخص نبود این ترورها کار چه کسانی است، برخی فکر می کردند ممکن است کار بقایای نظام سابق باشد، بعدها مشخص شد که چنین گروهی وجود دارد ، مسئول آن هم یک طلبه و مرکز فعالیت آن در مسجد قلهک بوده است .

دکتر محمدملکی بعضی از اعضای این گروه را می شناخت و من در خاطرات آقای محمد مهدی جعفری هم درباره شان مطالبی از این دست را خوانده ام ، بیش از این ، شناختی از این گروه نداشتم .

./ بالاخره توانستید رابطه دکتر با فرقان را تکذیب کنید ؟

_ بله ، فوراً اطلاعیه ای دادیم که نباید از آراء دکتر سوء استفاده شود . دکتر همیشه این نگرانی را داشت که نکند حوادثی پیش بیاید که رژیم سابق بخواهد از اختلافات او و روحانیون بهره برداری کند . متأسفانه بعد از انقلاب این نگرانی به وقوع پیوست و این به چهره دکتر و افکارش ضربه زد .

اگر گروه فرقان می خواست با آرای مرحوم مطهری مبارزه کند ، این کارشان اثر معکوس داشت و موجب اقبال بیشتر به آثار آقای مطهری شد . به قول دکتر بد دفاع کردن همیشه بدتر از خوب حمله کردن است و نتیجه معکوس می دهد . دوستان نادان همیشه بدتر از دشمنان دانا ضربه می زنند !

./ شما قبلاً در یکی از مصاحبه ها از سفرتان به نوفل لوشاتو و دیدار با امام خمینی ، خاطراتی را نقل کرده بودید . در دیدار اول وقتی امام متوجه شدند که شما فرزند دکتر شریعتی هستید ، چه برخوردی با شما کردند ، چون برخورد امام با موضوع دکتر محل بحث زیادی داشت ، خود شما چه برداشتی داشتید ؟

_ همان طور که اشاره کردم ، من دو ملاقات با ایشان داشتم ، در ملاقات اول که تازه به نوفل لوشاتو آمده بودند ، برخورد خیلی گرمی داشتند و از احوال استاد شریعتی پرسیدند و از وضع خود من پرسیدند که چه می خوانی ؟ من گفتم : " فلسفه ." گفتند : " فلسفه شرق و اسلام را فراموش نکن ." همچنین درباره دکتر گفتند : " خیلی ها پیش من آمدند که علیه ایشان مطلبی بگیرند و من ندادم ."

پیش از آن هم با آقای اشراقی در آشپزخانه نوفل لوشاتو نشسته بودیم و ایشان می گفتند که فرزندان آقا ، کتاب های دکتر را برایشان می خواندند ، به خصوص آقا مصطفی و آقا کاملاً در جریان فعالیت های دکتر هستند . خیلی ها آمده اند که علیه دکتر از ایشان مطلبی بگیرند که زیر بار نرفته اند .

برداشت ما این بوده است که ایشان می خواهند در مورد این مسئله مثل قضیه کتاب " شهید جاوید " کاملاً سکوت کنند که مجادله ای ایجاد نشود ، چون طرفداران دکتر هم در بیت ایشان و هم در جامعه که جذب انقلاب شده بود و همین طور در انجمن های اسلامی دانشجویان زیاد بودند .

درباره تسلیت هایی هم که پس از درگذشت دکتر برای امام فرستاده شدند ، ایشان پاسخ دادند که در فقدان دکتر شریعتی تسلیت های زیادی به من رسیده که به همه نمی توانم جواب بدهم . جامعه سیاسی و دانشجویی و جوان آن موقع طبعاً از ایشان انتظار داشت که صریح تر از دکتر دفاع کنند .

اشاره کردم به رابطه خانواده ایشان با آثار دکتر ، در این باره خاطره دیگری هم دارم . در سال 58 آقای شیخ علی تهرانی و مرحوم حسن لاهوتی برای دیدن استاد شریعتی به منزل ما در خیابان جمال زاده آمده بودند . مرحوم سید احمد زنگ زد که من هم می خواهم بیایم . یک عده ای هم آمده بودند ، استاد را ببینند .

احمد آقا در مقابل انتقاداتی که مطرح شد و در مورد مسائلی که از جمله در زندان پیش آدده بود ، در مقابل آن جمعیت سخنرانی کرد و گفت : " این دعواایی که بین حزب جمهوری و بنی صدر مطرح شده ، هیچ کدام اصالت ندارند . راه سومی هست که آن راه درستی است و آن راه شریعتی است ." البته بعد جنجال راه افتاد و ایشان توضیحاتی داد و توجیهاتی کرد ، ولی در مجموع این دیدگاه را بیان کرد .

از آنجا که به هر حال آرای ایشان به عنوان کسی که از طرف آیت الله خمینی ، رویدادها را تعقیب می کرد ، مطرح شد ، واکنش های مختلفی را هم در پی داشت . مثلاً سازمان مجاهدین واکنش نشان داد و مطلبی در ارگان خود نوشت به نام " خط سوم ، راه یا سراب ؟ " آنها فکر کرده بودند که شاید خط فکری دکتر پیمان و امثالهم منظور نظر است که بیایند و امور را به نحو دیگری اداره کنند . از سوی دیگر عده ای از روحانیون هم واکنش نشان دادند و بحث و جنجالی به پا شد .

./ عده ای بر این باورند که در زمانه ما ، نسبت به دکتر شریعتی ، اقبالی همانند گذشته وجود ندارد . این سخن عمدتاً توسط اصلاح طلبانی که لیبرال شده اند مطرح می شود. عده ای هم می گویند ادبیات دکتر شریعتی هنوز مورد استفاده است و جالب این که حتی مخالفان دکتر هم ادبیات او را به کار می برند !

شما به عنوان فرزند دکتر شریعتی که برای تدریس و سخنرانی ، زیاد سفر می کنید ، این ارزیابی را چگونه می بینید ؟

_ فکر می کنم که در نسل چهارم که متولدین دهه 70 به بعد هستند ، به طور کلی نسبت به گذشته و مسائل فکری و فرهنگی آن زمان ، نوعی انقطاع و کم توجهی دیده می شود ، اما در میان متولدین سال های دهه 60 ، با این که دکتر را ندیده اند ، اقبال به آثار و افکار او همچنان وجود دارد .

نکته جالب برای من که مدت ها در خارج کشرو بودم و برگشتم ، این است که در بسیاری از روستاها و شهرهای کوچک ، در مراسم عزاداری و سوگواری ، از ادبیات و شعارهای دکتر استفاده می شود . ادبیات دکتر در اعماق گروه های متوسط جامعه رسوخ کرده است ، در حالی که این میزان اقبال عمومی به کسی در میان روشنفکران بسیار نادر است .

هنوز از آثار دکتر استقبال می شود و همچنان تیراژ کتاب هایش به خصوص از نوع کویریات ، بسیار بالاست . اجتماعیات و اسلامیات کمتر ، اما باز هم فروش خود را دارد . مثلاً کتاب حج  دکتر مورد اقبال است و کسانی که به حج می روند ، مایلند که این کتاب را بخوانند .

آثاری مثل " کویر ، هبوط در کویر ، حج ، نیایش ، گفتگوهای تنهایی ، نامه ها " و متونی چون " امت و امامت " ، که محل مناظره فکری است ، از این نظر که بخوانند و ببینند مسئله چه بوده که چنین مناقشاتی را برانگیخته ، همچنان مورد توجه هستند .

اتفاقاً در نظرسنجی هایی که شده ، یکی از اقشاری که به مطالعه این آثار توجه خاص نشان می دهد ، شمار چشمگیری از روحانیون و طلاب جوانند !

./ توقع این بود که بعد از بازگشت شما به ایران ، مؤسسه نشر آثار دکتر شریعتی فعال تر شود و آثار بدیعی ارائه کند ، اما عملاً آثار تازه ای را ندیده ایم ، چرا ؟

_ بنیاد فرهنگی شریعتی در سال گذشته فعال شده و به زودی و به طور منظم 20 تا 100 جلد گزیده آثار دکتر را با همان عناوینی که خود دکتر بر آنها گذاشته ، منتشر می کند . انتشارات گام نو چهار جلدش را تا کنون منتشر کرده . یک DVD هم هست که تمام آثار صوتی و متون و عکس های دکتر را در بر می گیرد که در نمایشگاه کتاب امسال عرضه می شود .

یکی هم مجموعه واحدی از کل آثار دکتر است که به ویرایش نهایی نیاز دارد و آخرین و مهمترین کار بنیاد است . یک مجلد " منتخب آثار " هم هست که برای ترجمه و ارجاع سریع مناسب است ، تمام این کارها یک سالی وقت می برد .

./ شما خودتان خاطرات تان را چاپ نمی کنید ؟

_ از جمله این کارها تهیه یک فیلم آرشیوی است از تمام شهودی که از دکتر خاطراتی دارند . یکی هم خاطرات خانواده است و من هم تا کنون چندین مصاحبه داشته ام ، از قبیل همین دو گفتگو با نشریه شما ، ولی خاطره نویسی معمولاً برای پایان کار آدم است !

./ و سخن آخر ...

_ در شماره قبلی نشریه شما از قول آقای مصباح یزدی مطلبی را خواندم با این مضمون که دکتر شریعتی در مجلسی ، یک روحانی را مسخره کرده و همه خندیده اند . دکتر بحث دارد به نام " منطق ابرام " ابراهیم هیزم شکنی بود که پیش دائی مادر ما کار می کرد و از نظر ذهنی مقداری عقب مانده بود ؛

دکتر با او شوخی می کرد و می پرسید : " چه کار می کنی ؟ " می گفت : " برای حمام  می روم قم ." دکتر می پرسید : " چرا به قم می روی ، مگر در تهران حمام نیست ؟ "

می گفت : " حمام قم ارزان تر است ." دکتر می گفت : " کرایه راه را حساب نمی کنی ؟ "

می گفت : " پول سفر جداست ، پول حمام جدا ."

دکتر این داستان را به عنوان این که در منطق صوری ، مسائل را جدا جدا می بینند ، نه سر جمع ، بیان کرده است .

دیدم آقای مصباح در مصاحبه گفته که شریعتی این حرف را در مورد روحانیون زده و همه حضار مجلس خندیده اند . اطلاعات یا برداشت ها ، گاهی می تواند به این شکل باشد ، در حالی که اصلاً این حرف دکتر ربطی به روحانیت نداشت .

دکتر از این داستان ها زیاد داشت ، از جمله داستان شاغلام که یکی به ولایتش رفت و دید خروس ها را دزدیده اند و گفت که ولایت از دست رفت ! یکی از انتقاداتی که از دکتر می شد این بود که دکتر " ولایتش کم است ! " و او هم این قصه را در پاسخ به آن اتهام تعریف می کرد .

چون بسیار متعجب می شد که با این همه آثار پر معنا و پر احسای که درباره ائمه تشیع علوی و بنی فاطمه نوشته ، باز ولایت او به معنای " دوستی " اهل بیت را کم دانسته اند .

آخر کار هم نتیجه گرفت که بعد از مدتی تفحص متوجه شدم منظور برخی از آقایان اصلاً  " اهل بیت " خودشان بوده که چون نوع فکر و دعوت ما موجب کساد کسب و کارشان میشود ، طبعاً به نفع اهل " بیت " نبوده است !

 

 

 

 

 

 


مطالب پربازدید سایت

جدیدترین مطالب

شهید ترور

شهید جلیل رسولی

روایت دوستان از شهید عبدالله رودکی

 اسراییلی‌ها چندین بار جشن ترور او را برگزار کردند

در گفت‌وگوی هابیلیان با پدر شهیدان آبیز

یک لحظه صحنه کربلا را با چشمان خودم دیدم

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

جزئیات حمله تروریستی به مرزبانان سراوان

نگاهی به چهار دهه رویکرد منافقین به خانواده

خانواده کشی در فرقه تروریستی رجوی

مطالب پربازدید بخش گفتگو

میزگرد با حضور فرمانده‌ عملیات شهری و مسئول تعقیب و مراقبت اطلاعات سپاه

در یک لحظه با موسی خیابانی چشم در چشم شدیم

میزگرد باحضور فرمانده عملیات شهری و مسئول تعقیب و مراقبت اطلاعات سپاه (۲)

گفت‌وگوی تفصیلی درباره عملیات «ضربه بزرگ» و هلاکت موسی خیابانی

دبیرکل هابیلیان در گفت‌وگو با شبکه یک

قدمت اقدامات تروریستی به قدمت تاریخ انقلاب اسلامی است

دبیر کل بنیاد هابیلیان در گفت‌وگو با قدس آنلاین

غرب به دنبال جبران خوش‌خدمتی تروریست‌ها

سردار حیدر بنایی جانباز 70 درصدی که منافقان او را ترور کردند

من همان جا به دادستانی اعلام کردم که از منافقین هیچ شکایتی ندارم

مهر 1359
4 شنبه 5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25

دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان