روزشمار آمارترورهای منافقین(آبان ماه)

اول آبان

 

1-خالد رسولیان در روز سوم بهمن ماه سال یکهزار وسیصد وده به دنیا آمد. تا دوره ابتدایی تحصیل نمود. وی در شهرستان ارومیه ساکن بودو با شغل آزاد امرار معاش می کرد. خالد متاهل بود و سه فرزند داشت. او در روز یکم آبان ماه سال یکهزار وسیصد وشصت و سه در شهرستان بوکان مورد سوء قصد سازمان مجاهدین خلق (منافقین) قرار گرفت و بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید

2- داوود ناظم البکاء در روز شانزدهم بهمن ماه سال یکهزار وسیصد وبیست وهشت متولد شد. تحصیلاتش را تا دوره متوسطه ادامه داد و به شغل نجاری مشغول شد. وی ساکن تهران بود.داوود متاهل بود و دو فرزند داشت. او در روز یکم آبان ماه سال یکهزار وسیصد وشصت ویک در خیابان کمیل شهرستان تهران در محل نجاری خود مورد حمله عناصر سازمان مجاهدین خلق (منافقین) قرار گرفت و شهید شد.

3-فتاح رسول پور در روز یکم فروردین ماه سال یکهزار وسیصد وسی ودو متولد شد. تا دوره ابتدایی به تحصیل پرداخت و به شغل آزاد روی آورد. وی در شهرستان ارومیه سکونت داشت. فتاح متاهل بود و دو فرزند داشت. او در روز یکم آبان ماه سال یکهزار وسیصد وشصت وسه در مسیر جاده بوکان مورد سوء قصد عوامل سازمان مجاهدین خلق قرار گرفت و بر اثر اصابت گلوله به فیض شهادت رسید

دوم آبان

4- داوود عمریه در اول فروردین ماه هزار و سیصد و بیست و هفت در استان خراسان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و تعمیر کار دوچرخه بود.داوود متاهل،دارای چهار فرزند،و در مشهد سکونت داشت. وی سرانجام در دوم آبان ماه هزار و سیصد وشصت درخیابان شکوفه تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوءقصد واقع شد و جان سپرد

5- حمید رضا رحیمی در هفتم شهریور ماه هزار و سیصد و سی و هشت در استان کرمانشاه بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات متوسطه و پاسدار بود.حمید رضا متاهل، دارای سه فرزند،و در کرمانشاه سکونت داشت. وی سرانجام در دوم آبان ماه هزار و سیصد وشصت درمشهد توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوءقصد واقع شد و جان سپرد

6- محمد آگاه در هشتم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و هشت در استان تهران بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات دانشگاهی وکادر ارتش بود.محمد متاهل، دارای یک فرزند، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در دوم آبان ماه هزار و سیصد وشصت و سه درخیابان خواجه نظام الملک تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوءقصد واقع شد و جان سپرد.

7-مرتضی تاجیک در سی یک مرداد ماه هزار و سیصد و چهل و یک در استان اصفهان بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و پاسدار بود.مرتضی مجرد، و دراصفهان سکونت داشت. وی سرانجام در دوم آبان ماه هزار و سیصد وشصت درخیابان چهار باغ اصفهان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوءقصد واقع شد و جان سپرد

سوم آبان

8-. ارسلان آقایی پور حسن علی ده در اول مرداد ماه هزار و سیصد و چهل و هفت در استان گیلان بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات راهنمایی و بسیجی بود.ارسلان مجرد و در لنگرود سکونت داشت.وی سرانجام در سوم آبان ماه هزار و سیصد وشصت و یک درمسجد صاحب الزمان لنگرود توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

9-رضا محسنی در دهم دی ماه هزار و سیصد و بیست و نه در در استان فارس بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات راهنمایی و کادر ارتش بود.رضا متاهل،دارای سه فرزند،ودر شیراز سکونت داشت. وی سرانجام در سوم آبان ماه هزار و سیصد وشصت در پایگاه هوایی شیرازتوسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد

10- محمد خشمن در چهارم مهر ماه هزار و سیصد و سی و دو در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارگر بود.محمد متاهل، و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در سوم آبان ماه هزار و سیصد وشصت و سه در جاده بوکان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

11-فرمان کرمی در دوم آذر ماه هزار و سیصد و سی در استان کرمانشاه بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و فروشنده بود.فرمان متاهل، دارای سه فرزند، ودر کرمانشاه سکونت داشت. وی سرانجام در سوم آبان ماه هزار و سیصد وپنجاه و هشت دراسلام آباد غرب توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

12-علی پاشا سورنی در اول فروردین ماه هزار و سیصد و پنجاه و دو در استان کرمانشاه بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات راهنمایی و سرباز بود.علی مجرد،و در کرمانشاه سکونت داشت. وی سرانجام در سوم آبان ماه هزار و سیصد وهفتاد و دو درسنقر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد

چهارم آبان

.13- عزیزفانحی کنزق در هشتم فروردین ماه هزار و سیصد و سی و نه در استان تهران بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارگر بود.عزیز مجرد،و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در چهارم آبان ماه هزار و سیصد و شصت ویک در تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد وجان سپرد.

14-حسین خوش رفتار دراول مهر ماه هزار و سیصد و سی و سه در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و راننده پایه دوم بود.حسین متاهل،دارای پنج فرزند،و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در چهارم آبان ماه هزار و سیصد و شصت وسه درپیرانشهر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد وجان سپرد

.15- محمد حسن سپاهی در بیست و نه آذر ماه هزار و سیصد و چهل و یک در استان گیلان بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و بسیجی بود.محمد حسن مجرد،و در رشت سکونت داشت. وی سرانجام در چهارم آبان ماه هزار و سیصد و شصت دررشت توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد وجان سپرد

پنجم آبان

.16- سید اسماعیل موسوی در اول فروردین ماه هزار و سیصد و چهلدر استان خراسان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و دانش آموز بود.سید اسماعیل مجرد،و در بجنورد سکونت داشت.وی سرانجام در پنجم آبان ماه هزار و سیصد وشصت در مغازه الکتریکی خود در بجنورد توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

17-محمد علی مشیر صدری در ششم شهریور ماه هزار و سیصد و سی و شش در استان اصفهان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات حوزوی و دادیار بود.محمد علی متاهل، دارای دو فرزند، ودر اصفهان سکونت داشت. وی سرانجام در پنجم آبان ماه هزار و سیصد وشصت و دو در اصفهان توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد

18-اکبر یغمور در پنجم مهر ماه هزار و سیصد و بیست در استان فارس بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و فروشنده بود.اکبر متاهل ،دارای دو فرزند، ودر شیراز سکونت داشت . وی سرانجام در پنجم آبان ماه هزار و سیصد وشصت و سه درشیراز توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

19-. خسرو رسولی در چهارده آذر ماه هزار و سیصد و چهل و یک در استان تهران بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات راهنمایی و دانش آموز بود.خسرو مجرد، و در تهران سکونت داشت. وی سرانجام در پنجم آبان ماه هزار و سیصد وشصت درخیابان برق الستوم تهران توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد

ششم آبان

20-. غلام اسماعیلی رود برده در یازده فروردین ماه هزار و سیصد و چهار در استان گیلان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارگر بود.غلام متاهل،دارای هشت فرزند، ودر رشت سکونت داشت.وی سرانجام در ششم آبان ماه هزار و سیصد و شصت در رشت توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد

21-. احمد مجرد در دوازده اردیبهشت ماه هزار و سیصد و چهل و یک در استان هرمزگان بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات متوسطه و دانش آموز بود.احمد مجرد،و در بندر عباس سکونت داشت. وی سرانجام در ششم آبان ماه هزار و سیصد و شصت دربندر عباس توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

هشتم آبان

 

22-محمد رضا بهفر در روز چهارم بهمن ماه سال یکهزار وسیصد و.چهل وشش متولد شد. تا دوره ابتدایی به تحصیل پرداخت و جهت امرار معاش به شغل آزاد رو آورد. وی در شهرستان ساری سکونت داشت. او در روز هشتم آبان ماه سال یکهزار وسیصد وشصت ودو در شهرستان بانه مورد سوء قصد سازمان مجاهدین خلق قرار گرفت و به ضرب گلوله اسلحه کمری به شهادت رسید

23-سید علی حسینی انوری در روز یکم شهریورماه سال یکهزار وسیصد وبیست وهشت دیده به جهان گشود. تحصیلاتش را تا دوره ابتدایی ادامه داد و از شغل آزاد زندگی می گذرانید.وی ساکن شهرستان تهران بود. سید علی متاهل بود و دو فرزند داشت. او در روز هشتم آبان ماه سال یکهزار وسیصد وشصت و سه در نارمک تهران هدف سوء قصد عوامل سازمان مجاهدین خلق قرار گرفت وشهید شد

24-ید الله پور رحیمی در روز یکم فروردین ماه سال یکهزار وسیصد وبیست وسه متولد شد. تحصیلاتش را تا دوره متوسطه ادامه داد و به عنوان کارمند مشغول به کار شد. وی درشهرستان اهواز سکونت داشت. ید اله متاهل و صاحب سه فرزند بود. او در روز هشتم آبان ماه سال یکهزار وسیصد و پنجاه وهشت در شهرستان دزفول در جریان درگیری مسلحانه با عوامل سازمان مجاهدین خلق(منافقین) بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید

نهم آبان

25-احمد رستگار مقدم در روز پنجم اسفند ماه سال یکهزار و سیصد و ده متولد شد. تا دوره ابتدایی به تحصیل پرداخت و جهت امرار معاش به شغل آزاد رو آورد. وی در شهرستان مشهد مقدس سکونت داشت.احمد متاهل بود و یک فرزند داشت. او در روز نهم آبان ماه سال یکهزار و سیصد و شصت در چهار راه عشرت آباد شهرستان مشهد مورد سوء قصد سازمان مجاهدین خلق(منافقین) قرار گرفت و بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید

.26- حاج علی غلام حسینی در روز در روز یکم فروردین ماه سال یکهزار و سیصد و شانزده دیده به جهان گشود. تحصیلاتش را تا دوره ابتدایی ادامه داد و از شغل مغازه داری زندگی می گذرانید. وی ساکن شهرستان بندرعباس بود. حاج علی متاهل بود و دو فرزند داشت. او در روز نهم آبان ماه سال یکهزار و سیصد و شصت در خیابان شریعتی بندرعباس هدف سوء قصد عوامل سازمان مجاهدین خلق(منافقین) قرار گرفت و شهید شد

27-. حسین نادر زاده در روز یکم بهمن ماه سال یکهزار و سیصد و سی و هشت پا به عرصه هستی نهاد. وی تحصیلات خود را تا دوره ابتدایی گذراند و به خدمت مقدس سربازی اعزام شد.او در شهرستان تکاب سکونت داشت. حسین متاهل و دارای دو فرزند بود. او در روز نهم آبان ماه سال یکهزار و سیصد پنجاه و نه در شهرستان تکاب در جریان بمب گذاری عوامل سازمان مجاهدین خلق(منافقین) به شهادت رسید

.28- احمد آهنچیان در روز نوزدهم شهریور ماه سال یکهزار و سیصد و شانزده به دنیا آمد. تا دوره ابتدایی به تحصیل پرداخت. وی در شهرستان قوچان ساکن بود.اواز راه فروشندگی امرار معاش می کرد. احمد متاهل و صاحب یک فرزند بود. او در روز نهم آبان ماه سال یکهزار و سیصد و شصت در شهرستان قوچان در حال انجام امور روزمره در مغازه اش به ضرب گلوله اسلحه کمری توسط عوامل سازمان مجاهدین خلق(منافقین) به شهادت رسید

دهم آبان

.29- محمد علی قاضی طباطبایی در روز دوم اسفند ماه سال یکهزار و دویست و نود وچهار به دنیا آمد. تحصیلات حوزوی را گذراند و به عنوان نماینده امام (ره) در تبریز مشغول به خدمت شد. محمد علی متاهل بود و نه فرزند داشت. او در روز دهم آبان ماه سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت در خیابان ارتش شهرستان تبریز مورد شناسایی و هدف سوء قصد عناصر سازمان مجاهدین خلق(منافقین) قرار گرفت و بر اثر اصابت گلوله به فیض شهادت نائل شد

.30- شریف اشراف در روز دوم فروردین ماه سال یکهزار و سیصد و شانزده متولد شد. تا دوره ابتدایی به تحصیل پرداخت و به کادر ارتش وارد شد. وی در شهرستان شیراز سکونت داشت. او در روز دهم آبان ماه سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت در شهرستان بانه مورد سوء قصد سازمان مجاهدین خلق(منافقین) قرار گرفت و در جریان درگیری مسلحانه به شهادت رسید

.31- علی قانع عبادی استاد در روز یکم تیرماه سال یکهزار و سیصد و هجده متولد شد. وی تا دوره ابتدایی تحصیل نمود و به شغل خرازی مشغول شد. او در شهرستان تهران سکونت داشت.علی متاهل و دارای یک فرزند بود. او در روز دهم آبان ماه سال یکهزار و سیصد و شصت و یک در تهران نو خیابان میر فخر مورد شناسایی و سوء قصد عناصر سازمان مجاهدین خلق(منافقین) قرار گرفت و بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید

32- خانبابا شکربیگی در روز نهم خرداد ماه سال یکهزار و سیصد و سه تولد یافت. تا دوره ابتدایی تحصیل کرد. وی در شهرستان کرمانشاه سکونت داشت. خانبابا متاهل بود و هشت فرزند داشت. او در روز دهم آبان ماه سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت در مسجد صاحب الزمان شهرستان سرپل ذهاب در جریان درگیری مسلحانه با سازمان مجاهدین خلق(منافقین) به فیض شهادت رسید

33-محمد رضا گفتاری در روز دهم تیر ماه سال یکهزار و سیصد و چهارده متولد شد. تا دوره ابتدایی تحصیل نمود و به شغل آزاد مشغول شد. وی در شهرستان مشهد سکونت داشت. محمد رضا متاهل و صاحب دو فرزند بود. او در روز دهم آبان ماه سال یکهزار و سیصد و شصت در خیابان بهار شهرستان مشهد هدف سوء قصد عناصر سازمان مجاهدین خلق قرار گرفت و به شدت زخمی و دچار خونریزی شد و ساعاتی بعد در بیمارستان به فیض شهادت نائل شد.

یازدهم آبان

34-حسین دامن باغ در روز دوازدهم اردیبهشت ماه سال یکهزار و سیصد و جهل و یک متولد شد. تا دوره ابتدایی به تحصیل پرداخت و به عنوان پاسدار مشغول به کار شد. وی در شهرستان بندرعباس سکونت داشت. او در روز یازدهم آبان ماه سال یکهزار و سیصد و شصت در محله سید کامل شهرستان بندرعباس مورد سوء قصد سازمان مجاهدین خلق(منافقین) قرار گرفت و به شهادت رسید

دوازدهم آبان

35-. علی رضا صادقی در روز سوم خرداد ماه سال یکهزار و سیصد و پنجاه و سه دیده به جهان گشود تحصیلاتش را تا دوره ابتدایی ادامه داد و به شغل پاسداری مشغول به خدمت شد. وی ساکن شهرستان ایرانشهر بود. او در روز دوازدهم آبان ماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد و چهاردر در شهرستان ایرانشهر توسط سازمان مجاهدین خلق(منافقین) به شهادت رسید

.36- احمد محمدیانی در روز نهم مهر ماه سال یکهزار و سیصد و سی و هفت متولد شد. تا دوره ابتدایی به تحصیل پرداخت و به شغل آزاد روی آورد. وی در شهرستان ارومیه سکونت داشت. احمد متاهل و دارای چهار فرزند بود. او در روز دوازدهم آبان ماه سال یکهزار و سیصد و شصت و نه توسط سازمان مجاهدین خلق(منافقین) دستگیر و پس از مدتی در خاک عراق اعدام شد و به شهادت رسید

سیزدهم آبان

37-. محمد هادی فیروز آبادی در روز یکم تیر ماه سال یکهزار و سیصد و پنجاه و پنج متولد شد. وی در شهرستان شیراز سکونت داشت. هنوز پنج سال بیش نداشت که در روز سیزدهم آبان ماه سال یکهزار و سیصد و شصت در خیابان سپاه شهرستان شیراز در جریان بمب گذاری تروریستی سازمان مجاهدین خلق(منافقین) به شهادت رسید

38-. محمد علی محمدی در روز پنجم خرداد ماه سال یکهزار و سیصد و سی و پنج دیده به جهان گشود. تحصیلاتش را تا دوره ابتدایی ادامه داد. وی ساکن شهرستان کرمانشاه بود. او در روز سیزدهم آبان ماه سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت در شهرستان کرمانشاه توسط عناصر سازمان مجاهدین خلق(منافقین) به شهادت رسید

39- احمد رسول پور در سال یکهزار و سیصد و چهل و شش پا به عرصه هستی نهاد. وی تحصیلات خود را تا دوره ابتدایی ادامه داد و شغل آزاد را برگزید. او در شهرستان ارومیه سکونت داشت. او در روز سیزدهم آبان ماه سال یکهزار و سیصد و پنجاه و نه در شهرستان ارومیه توسط عناصر سازمان مجاهدین خلق(منافقین) به فیض شهادت رسید

40-. حسین کشاورز در روز دهم مرداد ماه سال یکهزار و سیصد و چهل و دو به دنیا آمد. تا دوره متوسطه به تحصیل پرداخت. وی در شهرستان رشت ساکن بود. او در روز سیزدهم آبان ماه سال یکهزار و سیصد و شصت در شهرستان رود سر در حالی که هنوز دانش آموز بود، مورد سوء قصد عوامل سازمان مجاهدین خلق(منافقین) قرار گرفت و به فیض شهادت نائل شد

.

41-صابر پور جعفری در روز بیستم دی ماه سال یکهزار و سیصد و سی و پنج زاده شد. تا دوره ابتدایی تحصیل نمود و به شغل آزاد مشغول شد. وی در شهرستان کرمان سکونت داشت. صابر متاهل بود و سه فرزند داشت. او در روز سیزدهم آبان ماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت شهرستان پیرانشهر توسط عناصر سازمان مجاهدین خلق(منافقین) به شهادت رسید.

چهاردهم آبان

42-صفر علی عیدی در روز دوم فروردین ماه سال یکهزار و سیصد و سی و هشت به دنیا آمد. تا دوره ابتدایی تحصیل نمود و به عنوان پاسدار مشغول به خدمت شد. وی در شهرستان مشهد مقدس ساکن بود.صفر علی متاهل و صاحب پنج فرزند بود. او در روز چهاردهم آبان ماه سال یکهزار و سیصد و شصت در فلکه راهنمایی شهرستان مشهد مورد سوء قصد سازمان مجاهدین خلق(منافقین) قرار گرفت و به فیض شهادت نائل شد

43-. تقی ضروری در روز یکم فروردین ماه سال یکهزار و سیصد و چهل و یک دیده به جهان گشود. تحصیلاتش را تا دوره متوسطه ادامه داد و شغل پاسداری را برگزید. وی ساکن شهرستان مشهد مقدس بود. او در روز چهاردهم آبان ماه سال یکهزار و سیصد و شصت در چهار راه راهنمایی شهرستان مشهد مورد سوء قصد سازمان مجاهدین خلق(منافقین) قرار گرفت و به شهادت رسید.

44-ناصرعلی احمدی در روز بیست و دوم فروردین ماه سال یکهزار و سیصد و سی و سه متولد شد. تا دوره متوسطه به تحصیل پرداخت و به عنوان کارمند مشغول به کار شد. وی در شهرستان مشهد مقدس سکونت داشت. او در روز چهاردهم آبان ماه سال یکهزار و سیصد و شصت در چهار راه راهنمایی شهرستان مشهد مورد سوء قصد سازمان مجاهدین خلق(منافقین) قرار گرفت و به شهادت رسید

45-. سعید صفر زادگان در روز بیست و هشتم بهمن ماه سال یکهزار و سیصد و چهل و دو دیده به جهان گشود. تحصیلاتش را تا دوره ابتدایی ادامه داد. وی ساکن شهرستان قم بود. او در روز چهاردهم آبان ماه سال یکهزار و سیصد و شصت در شهرستان قم هدف سوء قصد سازمان مجاهدین خلق(منافقین) قرار گرفت و به شهادت رسید

46-. محمد رافعی در روز شانزدهم بهمن ماه سال یکهزار و سیصد و شانزده پا به عرصه هستی نهاد. وی تحصیلات خود را تا دوره ابتدایی ادامه داد. او در شهرستان نیشابور سکونت داشت. محمد متاهل و دارای یک فرزند بود. او در روز چهاردهم آبان ماه سال یکهزار و سیصد و شصت در شهرستان نیشابور مورد سوء قصد سازمان مجاهدین خلق(منافقین) قرار گرفت و بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید

.47- سید جواد مدرس در روز اول فروردین ماه سال یکهزار و سیصد و سی و هفت به دنیا آمد. تا دوره ابتدایی به تحصیل پرداخت. وی در شهرستان مشهد مقدس ساکن بود. سید جواد متاهل و صاحب سه فرزند بود. او در روز چهاردهم آبان ماه سال یکهزار و سیصد و شصت در خیابان صدوق شهرستان مشهد مورد سوء قصد سازمان مجاهدین خلق(منافقین) قرار گرفت و بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید

پانزدهم آبان

48-. طاهر شیخ امینی در روز یکم خرداد ماه سال یکهزار و سیصد و سی و سه متولد شد. تا دوره ابتدایی به تحصیل پرداخت و به شغل آزاد مشغول شد. وی در شهرستان ارومیه سکونت داشت. او در روز پانزدهم آبان ماه سال یکهزار و سیصد و پنجاه و نه در مرگور شهرستان ارومیه توسط سازمان مجاهدین خلق(منافقین) به شهادت رسید.

49-سید علی حقی زاده در روز بیست و سه دی ماه سال یکهزار و سیصد و هجده به دنیا آمد. تا دوره ابتدایی تحصیل نمود و به شغل رانندگی مشغول شد. وی در شهرستان یزد ساکن بود. سید علی متاهل و صاحب سه فرزند بود. او در روز پانزدهم آبان ماه سال یکهزار و سیصد و شصت و نه در شهرستان چابهار توسط سازمان مجاهدین خلق(منافقین) به فیض شهادت نائل شد

50-. حسام رسولی در روز پانزدهم خرداد ماه سال یکهزار و سیصد و سی و هشت دیده به جهان گشود. تحصیلاتش را تا دوره ابتدایی ادامه داد و از شغل آزاد زندگی می گذرانید. وی ساکن شهرستان ارومیه بود. حسام متاهل بود و سه فرزند داشت. او در روز پانزدهم آبان ماه سال یکهزار و سیصد و شصت و دو در شهرستان تکاب توسط سازمان مجاهدین خلق(منافقین) به شهادت رسید

51-. مصطفی علی محمدی در روز یکم فروردین ماه سال یکهزار و سیصد و چهل و سه پا به عرصه هستی نهاد. وی تحصیلات خود را تا دوره متوسطه ادامه داد. او در شهرستان مهاباد سکونت داشت. او در روز پانزدهم آبان ماه سال یکهزار و سیصد و پنجاه و نه در حالیکه هنوز دانش آموز بود، در شهرستان مهاباد مورد سوء قصد سازمان مجاهدین خلق(منافقین) قرار گرفت و به فیض شهادت نائل شد

.52- اسماعیل قربان زاده در روز دوم مرداد ماه سال یکهزار و سیصد و چهل و دو متولد شد. تا دوره ابتدایی به تحصیل پرداخت. وی در شهرستان تبریز سکونت داشت. او در روز پانزدهم آبان ماه سال یکهزار و سیصد و شصت ه و هشت در شهرستان بانه (محور سردشت- بانه) به دست عوامل سازمان مجاهدین خلق(منافقین) به شهادت رسید.

53-سعید اسماعیلی در روز ششم دی ماه سال یکهزار و سیصد و سی و نه به دنیا آمد. تا دوره متوسطه به تحصیل پرداخت و به عنوان منشی به خدمت مشغول شد. وی در شهرستان تهران ساکن بود. او در روز پانزدهم آبان ماه سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت در حال انجام امور روزمره در جریان عملیات تروریستی بمب گذاری عناصر سازمان مجاهدین خلق(منافقین) در میدان امام خمینی شهرستان تهران به فیض شهادت نائل شد.

شانزدهم آبان

54-حبیب الله عبدی لنگان در روز نهم فروردین ماه سال هزار و سیصد و چهل و هشت متولد شد محل زندگی او شهر تهران بود.او تا دوره راهنمایی تحصیل کرده و به شغل آزاد روی آورد و فروشنده ابزار صنعتی بود .حبیب الله عبدی لنگان در روز شانزدهم آبان ماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد و سه درخیابان فداییان اسلام شهر ری در جریان بمب گذاری عناصر سازمان مجاهدین خلق (منافقین)به شهادت رسید

55-. احمد ساربان در روز ششم شهریور ماه سال هزار و سیصد و سیزده متولد شد.او به همراه خانواده اش در شهر ارومیه زندگی می کرد.تا مقطع ابتدایی تحصیل کرده و به شغل آزاد روی آورد او ازدواج کرده وصاحب یک فرزند بود .احمد ساربان در روز شانزدهم آبان ماه سال یکهزارو سیصد و شصت و دو در شهرستان بوکان توسط عناصر سازمان مجاهدین خاق (منافقین) به شهادت رسید

.56- محمد مشایخی درروز ششم خردادماه چشم به جهان گشود .او به همراه خانواده اش در شهر زاهدان زندگی می کرد.تامقطع ابتدایی تحصیل کرده و مشغول خدمت سربازی بود. او متاهل و صاحب پنج فرزند بود .محمد مشایخی در روز شانزدهم آبان ماه سال یکهزار و سیصد و شصت و سه توسط عناصر سازمان مجاهدین خلق (منافقین)در شهر برازجان به شهادت رسید

57-. محمدابراهیم جواهری در روز اول آبان ماه سال یکهزار و سیصد و سی و شش به دنیا آمد .او تا مقطع ابتدایی تحصیل کرده و به شغل ساعت سازی روی آورد اومتاهل و پدر دو فرزند بود .محمد ابراهیم جواهری در روز شانزدهم آبان ماه سال هزار و سیصد و شصت و چهار توسط عناصر سازمان مجاهدین خلق(منافقین)در خیابان ناصر خسرو شهر تهران به شهادت رسید

هفدهم آبان

.58- حسن بیناباجی درروز سوم مهرماه سال یکهزارو سیصدو چهل چشم به جهان گشود. او به همراه خانواده اش درشهرمشهد زندگی می کرد تحصیلاتش تا مقطع ابتدایی بوده وبه عنوان پاسدار در سپاه پاسداران اننقلاب اسلامی مشغول خدمت بود.حسن بینا باجی درروز هفدهم آبان ماه سال یکهزارو سیصدو شصت مورد سوءقصد عناصر سازمان مجاهدین خلق (منافقین)قرارگرفته ودر خیابان کوه سنگی مشهد براثر اصابت گلوله به شدت زخمی ودچار خونریزی شده وساعاتی بعد دربیمارستان به شهادت رسید

.59- حیدر علی حیدری درروز دوازدهم آذرماه سال هزارو سیصدو چهل ونه متولد شد محل سکونت این شهید بزرگوار شهر تهران بود .او تا دوره متوسطه تحصیل کرده وبه عنوان پاسدار درسپاه پاسداران مشغول خدمت بود.حیدرعلی حیدری درروز هفدهم آبان ماه سال هزارو سیصدو هفتادو پنج توسط عناصر سازمان مجاهدین خلق (منافقین)به شهادت رسید

60-. مهدی دقاقیان اصفهانی درروز سوم بهمن ماه سال هزارو سیصدو سی وسه چشم به جهان گشود.اوبه همراه خانواده اش درشهر اصفهان زندگی می کرد.تامقطع ابتدایی تحصیل کرده وبه شغل صافکاری روی آورد.اومتاهل و پدر دو فرزند فرزند بود .مهدی دقاقیان درروز هفدهم آبان ماه سال هزارو سیصدو شصت توسط عناصر سازمان مجاهدین خلق (منافقین)به شهادت رسید

هجدهم آبان

61-. هدایت احمد یوسفی درروزپانزدهم مهرماه سال هزاروسیصدو چهل ویک متولد شد.محل سکونتش مرودشت بود.اوتادوره متوسطه به تحصیل پرداخت وسرباز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بود.هدایت احمدیوسفی درروز هجدهم آبان ماه سال یکهزارو سیصدوشصت وچهار مورد شناسایی وسوءقصد نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین)قرارگرفت وبراثر اصابت گلوله به شهادت رسید

62-. رمضان کریمی درروز اول مرداد ماه سال هزاروسیصدو سی ونه چشم به جهان گشود.او متاهل وپدر چهار فرزند بود وبه همراه خانواده اش درکبودرآهنگ زندگی میکرد.تحصیلاتش تامقطع ابتدایی بوده وبا کارگری به امرارو معاش می پرداخت. رمضان کریمی درروز هجدهم آبان ماه سال هزارو سیصدو پنجاه وهشت توسط نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین)مورد شناسایی وسوءقصد قرارگرفت وبراثر اصابت گلوله درکبودر آهنگ به شهادت رسید

.63- ابراهیم رمضان قوقو درروز بیستم اردیبهشت ماه سال یکهزاروسیصدوسی وهفت متولد شد.تحصیلاتش تامقطع ابتدایی بودودرشهر ارومیه زندگی می کرد.شغلش آزاد بوده واز این راه به امرارومعاش می پرداخت .او متاهل وپدر یک فرزند بود.ابراهیم رمضان قوقو درروز هجدهم آبان ماه سال یکهزارو سیصدو شصت ودو درشهر بوکان مورد شناسایی وسوءقصد نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین)قرارگرفته وبه شدت زخمی ودچار خونریزی شد وساعاتی بعد دربیمارستان به شهادت رسید

. 64-ابوالقاسم صدقی درروز پنجم آبان ماه سال یکهزاروسیصدو سی وپنجچشم به جهان گشود. تادوره متوسطه تحصیل کرده وبه عنوان یک پاسدار درسپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشغول کارو خدمت بود.اومتاهل وپدر دو فرزند بودوبه همراه خانواده اش درشهر تهران زندگی می کرد. ابوالقاسم صدقی درروز هجدهم آبان ماه سال هزارو سیصدو شصت درخیابان جمشید آباد شهر تهران توسط نیروهای سازمان مجاهدین خلق (منافقین)مورداصابت گلوله قرارگرفته وبه شهادت رسید

نوزدهم آبان

65-. شهریارمحمدزاده درسال یکهزاروسیصدوهفده به دنیاآمد.تامقطع ابتدایی تحصیل کرده وبه شغل

رانندگی پرداخت.اومتاهل وپدرسه فرزندبوده وبه همراه خانواده اش درشهرارومیه زندگی می کرد.

شهریارمحمدزاده درروز نوزدهم آبان ماه سال یکهزارو سیصدوپنجاه ونه در مهاباد مورداصابت گلوله توسط

نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین)قرارگرفت وبه شهادت رسید.

66-سیدمحمدفولادی درروزدوم مهرماه سال هزاروسیصدوپنج متولدشد.اوسواد خواندن ونوشتن نداشت .

از عشایر بوده وبا خانواده اش درزاهدان زندگی می کرد.اوپدرچهارفرزند بود.سیدمحمدفولادی درروز نوزدهم

آبان ماه سال هزاروسیصدوهفتادوسه درایرانشهر مورداصابت گلوله توسط نیروهای سازمان مجاهدین خلق منافقین)قرارگرقت وبه شهادت رسید

67-. کوت بال آزادی درروز هشتم دی ماه سال هزاروسیصدوبیست وهفت به دنیا آمد.تادوره متوسطه به تحصیل

پرداختوکارمند یکی ازادارات شهرزابل بود.اوازدواج کرده وپدر سه فرزند بود.کوت بال آزادی درروز نوزدهم

آبان ماه سال هزاروسیصدوهفتادوسه درایرانشهر براثراصابت گلوله از سوی نیروهای سازمان مجاهدین خلق

منافقین)به شهادت رسید

68. کاکامرادعزیزی درروز هفتم خردادماه سال یکهزاروسیصدوسی ودو به دنیا آمد . تا دوره متوسطه به تحصیل پرداخت وکارمند یکی ازادارات شهر کرمانشاه بود. اومتاهل وپدر سه فرزند بود.کاکامراد عزیزی درروز نوزدهم آبان ماهسال یکهزاروسیصدو پنجاه وهشت براثر اصابت گلوله توسط نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین)درشهر کرمانشاه به شهادت رسید

69-. حامدکردنیا درروز اول شهریورماه سال هزاروسیصدو پنجاه وچهار متولد شد.تا مقطع ابتدایی تحصیل کرد.اواز

عشایربوده ودرایرانشهر زندگی میکرد.حامد کردنیا درروز نوزدهم آبان ماه سال هزاروسیصدو هفتادو سه درایرانشهر مورد اصابت گلوله از سوی نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین)قرارگرفته وبه شهادت رسید

70-. اصغرنادرخانی درروز اول فروردین ماه سال هزاروسیصدو چهل چشم به جهان گشود.اوسواد خواندن ونوشتن نداشت وبه قالیبافی مشغول بود.محل سکونت این شهید بزرگوار شهر تبریز بود.اصغر نادرخانی درروز نوزدهم ابان ماه براثر اصابت گلوله از سوی نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین)به شهادت رسید.

بیستم آبان

71-شخصه محمدی درروز چهارم شهریور ماه سال یکهزارو سیصدو بیس وپنج متولد شد.تا مقطع ابتدایی تحصیل کرده وبه شغل آزاد پرداخت.او متاهل وپدر چهار فرزند بودوبا خانواده اش درشهر ارومیه زندگی می کرد.شخصه محمدی درروز بیست آبان ماه سال یکهزارو سیصدو شصت وهفت توسط نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین)ربوده ودر سردشت اعدام شد

72-. شیخه قادری درروز بیست ونهم تیر ماه سال یکهزارو سیصدو بیست وشش چشم به جهان گشود.تا مقطع ابتدایی تحصیل کرده وبه شغل آزاد پرداخت.اومتاهل وصاحب یک فرزند بودوبا خانواده اش در شهر ارومیه زندگی می کرد.اودرروز بیستم آبان ماه سال هزاروسیصدوشصت وهفت توط نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین )دستگیر شده ودر سردشت اعدام شد.

73-غلامحسین بابایی درسال یکهزاروسیصدو هجده به دنیاآمد.تحصیلاتش تادوره متوسطه واوبازنشسته آموزش وپرورش بود.اومتاهل وصاحب یک فرزند بودوبا خانواده اش در شهر کرمان زندگی می کرد.غلامحسین بابایی

درروز بیستم آبان ماه سال یکهزاروسیصدو هفتادو سه درجاده رفسنجان توسط نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین)مورد اصابت گلوله قرار گرفته وبه شهادت رسید.

74-علی رضاییان درروز دهم دی ماه سال یکهزارو سیصدو چهل ودو به دنیا آمد.تا دوره متوسطه تحصیل کرده وبه عنوان پاسدار درسپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشغول کارو خدمت بود.علی رضاییان درروز بیستم آبان ماه سال هزاروسیصدو شصت در تهران توسط نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین)موردشناسایی وسوءقصد قرارگرفت وبه شهادت رسید

. 75-غلامحسین موسویان درروز بیستم مهرماه سال یکهزارو سیصدو چهارده به دنیا آمد تا دوره متوسطه به تحصیل پرداخت وشغلش کتابفروشی بود.اومتاهل وپدر دو فرزند بودوبا خانوادهاش در شهر مشهد زندگی می کرد.

76-غلامحسین موسویان درروز بیستم آبان ماه سال یکهزارو سیصدو شصت درقوچان توسط عوامل سازمان مجاهدین خلق(منافقین) به شهادت رسید

77-. نصیب الله لشکری درروز هفتم دی ماه سال یکهزارو سیصدو نوزده متولد شد.تا دوره متوسطه تحصیل کرده وبه عنوان پاسدار درسپاه پاسداران انقلا ب اسلامی مشغول کار شد.او متاهل وپدر سه فرزند بود وبا خانواده اش در شهر شیراز زندگی میکرد.نصیب الله لشکری درروز بیستم آبان ماه سال یکهزارو سیصدو شصت ویک توسط نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین)مورداصابت گلوله قرارگرفته به شدت زخمی ودچار خونریزی شدوساعاتی بعد دربیمارستان به شهادت رسید

. بیست ویکم آبان

78-محمدحسین رضایی درروز بیست ونهم بهمن ماه سال هزاروسیصدو بیست ویک چشم به جهان گشود.تحصیلاتش را تادوره دانشگاهی ادامه داده وبه عنوان معاون دریکی ازادارات شهر مشهد مشغول کار بود.او متاهل وپدرسه فرزند بود.محمدحسین رضایی درروزبیست ویکم آبان ماه سال هزاروسیصدو شصت توسط نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین)درخیابان مطهری شهر مشهد ترورشد وبه ضرب گلوله اسلحه کمری به شهادت رسید

79-. حسن تهرانی دوست درروز بیستم مهرماه سال هزاروسیصدو سی ویک متولدشد.تادوره متوسطه به تحصیل پرداخت وکارمندیکی از ادارات درشهر تهران بود.او متاهل وصاحب یک فرزند بود.حسن تهرانی دوست درروز

بیست ویکم آبان ماه سال هزاروسیصدو پنجاه ونه در بافت کرمان توسط نیروهای سازمان مجاهدین خلق (منافقین)

مورداصابت گلوله قرارگرفته وبه شهادت رسید

80-. احمد ملکاری درروز چهارم تیرماه سال یکهزارو سیصد متولد شد.تحصیلاتش تا مقطع ابتدایی بوده واو پیشمرگ کرد بود.او متاهل وپدر سه فرزند بود وبا خانواده اش در شهر ارومیه زندگی می کرد.حاج احمد ملکاری درروز بیست ویکم آبان ماه سال هزاروسیصدو سه درحال انجام امورروزمره بر اثر انفجار بمب درسردشت که توسط نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین)انجام گرفت به شهادت رسید

.81- رحمت نوبخت درروزپنجم تیرماه سال هزاروسیصدو سی ونه به دنیا آمد.تا مقطع ابتدایی تحصیل کرده وبه شغل رانندگی پرداخت.او متاهل وپدردو فرزند بود وبا خانواده اش درشهر ارومیه زندگی می کرد.رحمت نوبخت درروز بیست ویکم آبان ماه سال هزاروسیصدو پنجاه وهشت درارومیه براثر اصابت گلوله ازسوی نیروهای سازمان مجاهدین خلق (منافقین)به شهادت رسید

82-. حسین اشراقی درروز پانزدهم اسفندماه سال هزاروسیصدو سی ونه به دنیا آمد.او تحصیلات حوزوی داشته وجانشین دادستان بود.حسین اشراقی جزی درروز بیست ویکم آبان ماه سال یکهزاروسیصدو شصت وچهار توسط نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین)درشهر مرو دشت مورد شناسایی وسوء قصد قرارگرفت وبر اثر اصابت گلوله ازسوی آنها به شهادت رسید

بیست ودوم آبان

83-. رسول قنبری درروز دوم فروردین ماه سال هزاروسیصدو سی وچهار به دنیا آمد.تا دوره متوسطه به تحصیل پرداخت وشغل معلمی را انتخاب کرد.او متاهل وپدریک فرزندبود.رسول قنبری درروز بیست ودوم آبان ماه سال هزاروسیصدو شصت درمنزل مسکونی خود توسط نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین)مورد سوءقصد قرار گرفته وبه شهادت رسید

بیست وسوم آبان

.84- حسین عزیزی درروز نهم دی ماه سال هزاروسیصدو هفده متولد شد.تادوره ابتدایی به تحصیل پرداخت. وی در شهرستان ارومیه سکونت داشت. او متاهل وصاحب سه فرزند بود. حسین عزیزی درروزبیست و سوم آبان ماه سال هزاروسیصدو شصت وسه در شهرستان پیرانشهر توسط نیروهای سازمان مجاهدین خلق (منافقین) هدف سوء قصد قرارگرفته وبه شهادت رسید.

بیست وچهارم آبان

85-مصطفی مهربان در سال هزار و سیصد و نوزده در استان گیلان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات راهنمایی و در شرکت ابریشم مشغول به کار بود.مصطفی متاهل،دارای دو فرزند، و در رشت سکونت داشت.وی سرانجام در بیست و چهار آبان ماه هزار و سیصد و شصت در جاده تهران- کرج توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

86-نوروز نودهی در هشتم بهمن ماه هزار و سیصد و بیست و چهار در استان خراسان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات ابتدایی و فروشنده بود.نوروزمتاهل، دارای دو فرزند، ودر مشهد سکونت داشت.وی سرانجام در بیست و چهار آبان ماه هزار و سیصد و شصت در خیابان بیهق سبزوار توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

87-سید محمد شریفی در اول فروردین ماه هزار و سیصد و چهل و یک در استان گیلان بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات متوسطه و پاسدار بود.سید محمد مجرد، و در رشت سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و چهار آبان ماه هزار و سیصد و شصت درآمل توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

88-محمد رضا شریعتی فرد در اول فروردین ماه هزار و سیصد و سی و هفت در استان گلستان بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی وپاسدار بود.محمد رضا متاهل،دارای دو فرزند، ودر آمل سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و چهار آبان ماه هزار و سیصد و شصت درجنگل آمل توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

89-حبیب الله شریعتی فرد در هفده شهریور ماه هزار و سیصد و یازده در استان گلستان بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات حوزوی و روحانی بود.حبیب الله متاهل،دارای دو فرزند، ودر آمل سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و چهار آبان ماه هزار و سیصد و شصت در آمل توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

90-قلی رستم زاده در اول خرداد ماه هزار و سیصد و بیست و پنج در استان آذربایجان غربی بدنیا آمد.وی دارای تحصیلات ابتدایی و کارمند بود.قلی متاهل،دارای یک فرزند،و در ارومیه سکونت داشت. وی سرانجام در بیست و چهار آبان ماه هزار و سیصد وپنجاه و نه در جاده ایرانشهر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق مورد سوء قصد واقع شد و جان سپرد.

بیست وپنجم آبان

91-حسین معصومی خاجی درروز سوم مهرماه سال هزاروسیصدوسی ویک متولدشد.تامقطع ابتدایی تحصیل کرده وبه شغل آزاد پرداخت.اومتاهل بود ودر شهر تهران زندگی می کرد.حسین معصومی خاجی درروزبیست وپنجم آبان ماه سال هزاروسیصدو پنجاه ونه در سوسنگرد ازسوی نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین )مورد اصابت گلوله قرارگرفته وبه شهادت رسید.

بیست وششم آبان

92-کیومرث بلوری در دهم اردیبهشت هزار وسیصد وبیست وهشت به دنیا آمد وتا دوره متوسطه به تحصیل پرداخت وسپس به کادر ارتش پیوست وی متاهل ودارای یک فرزند بود که به همراه خانواده اش در تهران زندگی می کرد .کیومرث در بیست وششم آبان هزار وسیصد وهفتاد ویک توسط نیروهای سازمان تروریستی مجاهدین خلق "منافقین" شناسایی شد ودر یک حمله تروریستی بر اثر اصابت گلوله در چهل وسه سالگی به شهادت رسید.

93-یعقوب حسین زاده در بیست و چهارم اردیبهشت هزار و سیصد ودوازده چشم به جهان گشود وی کارگری ساده بود و از این راه امرار معاش می کرد یعقوب سواد خواندن ونوشتن نداشت وبا همسر و دو فرزندش در تبریز زندگی می کرد . یعقوب در بیست و ششم آبان هزار و سیصد و شصت و سه به دست نیروهای سازمان تروریستی مجاهدین خلق "منافقین" بر اثر اصابت گلوله اسلحه کمری در شهر تبریز ترور شد.

بیست وهفتم آبان

94-رضاقنبرزارع درروز بیستم دی ماه سال هزاروسیصدوسی وسه به دنیا آمد.تامقطع ابتدایی تحصیل کرد. او تلفنچی بود واز این راه امرارومعاش می کرد.اومتاهل وپدرسه فرزندبودوباخانواده اش در تهران زندگی می کرد.رضا درروز بیست وهفتم آبان ماه سال هزاروسیصدو شصت در پل سید خندان شهر تهران مورد شناسایی وسوء قصد نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین)قرارگرفته وبه شهادت رسید.

بیست وهشتم آبان

95-بهمن ترانه درروز اول تیرماه سال هزاروسیصدوبیست وچهار به دنیا آمد.تاممقططع ابتدایی تحصیل کرده وبه شغل آزاد پرداخت .او متاهل وپدر یک فرزند بودوبا خانواده اش درشهر ارومیه زندگی میکرد.بهمن ترانه درروز بیست وهشتم آبان ماه سال یکهزاروسیصدوشصت ودودر شهر ارومیه براثراصابت گلوله توسط نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین)به شهادت رسید.

96-امیرعلی مهدی زاده درروز هفدهم دی ماه سال هزاروسیصدوسی وهفت متولد شد.تا مقطع ابتدایی تحصیل کردودریکی ازادارات دولتی مشغول کارشد.اومتاهل وپدر دوفرزندبودوباخانواده اش درزشهر تبریز زندگی میکرد.امیرعلی درروز بیست وهشتم آبان ماه سال هزاروسیصدو شصت ودو درشهرارومیه براثراصابت گلوله توسط نیروهای سازمان مجاهدینخلق(منافقین)به شهادت رسید.

97-محمدرضا ویم تاژدرروز اول فروردین ماه سال هزاروسیصدوچهل ویک به دنیا آمد.تادوره متوسطه تحصیل کردوبه عنوان پاسدار در سپاه پاسداران مشغول کاروخدمت شد.محمدرضا ویم تاژدرروز بیست وهشتم آبان ماه سال هزاروسیصدوشصت درخیابان سهروردی جنوبی شهر تهران مورد شناسایی وسوءقصدنیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین)قرارگرفت وبه شهادت رسید.

98-سلیم خان تیموری درروز اول خردادماه سال هزاروسیصدو نه چشم به جهان گشود.تحصیلا تش تا مقطع ابتدایی بودوشغل آزادداشت.اومتاهل وپدریک فرزند بود وبا خانواده اش در شهر ارومیه زندگی میکرد.سلیم خان تیموری درروز بیست وهشتم آبان ماه سال هزاروسیصدو شصت ودو توسط نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین)به شهادت رسید

99-رحیم احمدی درروز اول مهرماه سال هزاروسیصدوچهل وچهار به دنیا آمد.تامقطع ابتدایی تحصیل کردوبه شغل آزادپرداخت.او در پیرانشهر زندگی میکرد.رحیم احمدی درروز بیست وهشتم آبان ماه سال هزاروسیصدوشصت وسه درروستای گرده بن پیرانشهر توسط نیروهای سازمان مجاهدین خلق(مناققین)به شهادت رسید.

100-غلامرضا قنبری درروز بیست وهشتم مردادماه سال هزارو سیصدو چهار به دنیا آمد.تامقطع ابتدایی به تحصیل پرداخت وبا کارگری نیازهای مادی را تامین میکرد.اومتاهل وپدر هشت فرزند بود وبا خانواده اش در تهران زندگی میکرد.غلامرضا قنبری درروز بیست وهشتم آبان ماه سال هزاروسیصدو شصت در خیابان طالقانی شهر تهران توسط نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین)به شهادت رسید.

بیست ونهم آبان

101-داوودکاظمی درروز اول فروردین ماه سال هزاروسیصدو چهل ودو به دنیا آمد.او به فراگیری علوم حوزوی در شهر قم پرداخت وبه عنوان یک روحانی درخدمت مردم وجامعه اسلامی بود.داوود کاظمی درروز بیست ونهم آبان ماه سال هزاروسیصدو شصت درخیابان موزه شهر قم موردشناسایی وسوء قصدنیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین)قرارگرفت وبراثراصابت گلوله به شهادت رسید.

102-ذبیح الله داودی درروز نوزدهم آبان ماه سال هزاروسیصدو بیست ودو متولدشد.تامقطع ابتدایی تحصیل کرد ودرکادرارتش مشغول کارشد.اومتاهل وپدر سه فرزند بود وبا خانواده اش درشهر شیراز زندگی میکرد.ذبیح الله داودی درروز بیست ونهم آبان ماه سال هزار و سیصدو پنجاه و نه درخیابان راهپیما شهرتهران توسط نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین)به شهادت رسید.

103-منصورکریم نژاد درروز دوازدهم بهمن ماه سال هزارو سیصدو بیست ونه به دنیا آمد.تادوره متوسطه به تحصیل پرداخت ودرکادر ارتش مشغول کار شد.او متاهل و پدر چهار فرزند بود و با خانواده اش در شهرتهران زندگی میکرد.منصورکریم نژاد در روز بیست و نهم آبان ماه سال هزار و سیصد و پنجا ه ونه در کلانتری پانزده شهر تهران توسط نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین)به شهادت رسید.

سی ام آبان

104-حسين سهامي مهربان در روز اول اسفند ماه سال یکهزار و سیصد و بیست و يك به دنیا آمد. تا دوره ابتدایی به تحصیل پرداخت و به عنوان راننده به كار مشغول شد. وی در شهرستان تهران ساکن بود. او در روز سي ام آبان ماه سال یکهزار و سیصد و شصت در شهرستان تهران مورد سوء قصد سازمان مجاهدين خلق(منافقين) قرار گرفت و به فیض شهادت نائل شد.

105-رضا تقي زاده شيده در روز نهم خرداد ماه سال یکهزار و سیصد وهشت زاده شد. تا دوره ابتدايي تحصیل نمود و به عنوان پاسدار مشغول خدمت شد. وی در شهرستان تهران سکونت داشت. رضا متاهل بود و يك فرزند داشت. او در روز سي ام آبان ماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد وسه در شهرك كاروان شهرستان تهران توسط سازمان مجاهدين خلق(منافقين) شهادت رسید.

106-محمود حاتمي يزد در روز یکم فروردين ماه سال یکهزار و سیصد و سي به دنیا آمد. تحصیلاتش را تا دوره دانشگاه ادامه داد و به عنوان معلم به خدمت مشغول شد.وي در شهرستان مشهد سكونت داشت. محمود متاهل و پدر چهار فرزند بود. او در روز سي ام آبان ماه سال یکهزار و سیصد و شصت در چهار راه شهدا شهرستان مشهد توسط عوامل سازمان تروریستی مجاهدين خلق (منافقين) به فیض شهادت نائل شد.


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب پربازدید سایت

اسفند 1359
جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان