اسناد/انفجار بمب در میدان امام خمینی تهران توسط منافقین

N36495486651600

به گزارش هابیلیان به نقل از  ایرنا، 9مهر1361، در اقدامی تروریستی، گروهک منافقین بمب بسیار قوی را در میدان امام خمینی ابتدای خیابان ناصر خسرو تهران منفجر کردند. بر اثر این انفجار، چندین ساختمان و مغازه تخریب، بیش از 60 تن شهید و حدود 800 نفر مجروح شدند.

گزارش روزنامه‌های آن زمان از این واقعه بدین شرح است:

ساعت 20:45 دقیقه یک بمب قوی در محل میدان امام خمینی تهران که در کنار مسافرخانه 5طبقه زیباپارک در ابتدای خیابان ناصر خسرو و مقابل شرکت تعاونی مخابرات کار گذاشته شده بود، منفجر گردید. بر اثر انفجار این بمب که حدود یکصد و پنجاه کیلو وزن داشته است و در نزدیکی یکی از فقیرنشین ترین نقاط تهران و در داخل یک کامیون کارگذاشته شده بود ده ها تن شهید و مجروح شدند و به اتومبیل ها و ساختمان های اطراف خسارات جدی وارد شد. در میان شهدا و مجروحین چندین کودک یک تا 5 ساله مشاهده می شوند. در این حادثه بیش از 83 تن به شهادت رسیده و بیش از 800 تن از مردم مسلمان مجروح شده اند. انفجار بمب قوی در مقابل مسافرخانه اول خیابان ناصرخسرو .

اسامی شهدا: حشمت ابراهیم آبادی 39 ساله ، طالب هاشمی ، جعفر میرآمدی ، نعمت الله پناهی ، رحمت صالحی و 7 شهید مجهول الهویه دیگر. اسامی شهدایی که تاکنون هویت آن ها در پزشکی قانونی مشخص شده است بدین شرح است : بهمن سالمی ، نعمت الله بنائی ، محمدرضا نجاریان ، حاج مهدی ، مظفر فله گری ، عباس اکبری ( سرباز نیروی هوائی ) ، سیاوش یارمحمد تجری فرزند عباس اهل رشت ، سعید چایچی فرزند حبیب اهل تبریز ، جمال برکان تبعه ترکیه ، سید جلیل حجازی اهل کرمان ، محمد توسلی ، حبیب دباغ زاده ، رضا خواجه پور کودک 1/5 ساله ، جمال اوهنگی سرپاسبان شهربانی. مظفر فعلگری - سعید چایچی زند فرزند جلیل اهل تبریز - بهمن شنجله، سعید چایچی زند فرزند حبیب - نریمان محسنی - رضا محسنی - میرزا محمدی، رضا دباغ زاده کارمند بنیاد شهید، نریمان محسنی پیشکلو از معاودین عراقی، میرزا شنبه محمدی فرزند شنبه ، راننده، بهرام شنچله، محمد عیوضی، محترم صادقی، طالب هاشمی، سید جعفر میراسدی، حشمت ابراهیم آبادی، رحمت صالحی

اسامی شهدا به روایت لیست 17000 شهید ترور

نامنام خانوادگینام پدر استان تولد تاریخ تولدشغلتاریخ شهادتنحوه ترور شهر شهادت مکان شهادتجنسیت
حسینابراهیمی محمودکردستان 1331بیکار61/07/09بمب گذاریتهرانناصرخسرومرد
نادربابایی کوی بزرگعبداللهتهران1337/03/05دست فروش61/07/09بمب گذاریتهرانناصرخسرومرد
نعمت اللهبناییحبیب اللهتهران1322/11/17دست فروش61/07/09بمب گذاریتهرانخ ناصرخسرومرد
ابراهیمبهمنیعلیمرادکردستان 1334/06/11بیکار61/07/09بمب گذاریتهرانناصرخسرومرد
عبداللهپناهیحسینتهران1305/04/16دست فروش61/07/09بمب گذاریتهرانمیدان امام خمیمرد
محمودپوررضاگوزانیعلیتهران1330/11/14کارگر61/07/09بمب گذاریتهرانناصرخسرومرد
امیرپیرداده ریملهسالارلرستان1340/01/03مکانیک اتومبیل61/07/09بمب گذاریتهرانناصرخسرومرد
محمدتوسلیعباسعلیتهران1336/04/08کارمند61/07/09بمب گذاریتهرانخ ناصرخسرومرد
سعیدچایچی زادهحبیبآذربایجان شرقی1338/01/01فروشنده 61/07/09بمب گذاریتهرانناصرخسرومرد
یداللهچراغیموسیکردستان 1338/04/10کارگر61/07/09بمب گذاریتهرانخ ناصرخسرومرد
منصورحاج سلیمیمحمودکردستان 1343/01/01کارگر61/07/09بمب گذاریتهرانخناصرخسرومرد
سیدجلیلحجازیسیدمحمودکرمانشاه1341/02/02بیکار61/07/09بمب گذاریتهرانناصرخسرومرد
بهروزحدادیعزیزکرمانشاه1334/05/20خیاط61/07/09بمب گذاریتهراننامشخصمرد
منصورحسن زادهجلیلآذربایجان غربی1331/11/10دست فروش61/07/09بمب گذاریتهرانناصرخسرومرد
ناصرحسنوندمحمدعلیلرستان1338/07/10بیکار61/07/09بمب گذاریتهرانناصرخسروتهرانمرد
میرزاحسین محمدیشنبهتهران1328/00/00راننده تاکسی61/07/09بمب گذاریتهرانناصرخسرومرد
رحیمحمیدیمحمدرشیدکردستان 1337/02/06کارگر61/07/09بمب گذاریتهرانناصرخسرومرد
هادیحمیدیغلامعلیتهران1310/09/06کارگر61/07/09بمب گذاریتهرانخناصرخسرومرد
حبیبدباغ زادهعبدالحسینتهران1337//کارمند61/07/09بمب گذاریتهرانناصرخسرومرد
رضادباغ زادهعبدالحسینتهران1334//کارمند61/07/09بمب گذاریتهرانناصرخسرومرد
غلامرضارحمانی قهدریجانیصفرعلیاصفهان1337/03/02مکانیک اتومبیل61/07/09بمب گذاریتهرانناصرخسرومرد
محمدسعیدرحیمیاحمدکردستان 1331/06/11کارگر61/07/09بمب گذاریتهرانخناصرخسرومرد
کریمرسولیعبداللهکردستان 1334/06/15کارگر61/07/09بمب گذاریتهرانخناصرخسرومرد
لیلازارعمحمدفارس1345/04/02خانه دار61/07/09بمب گذاریتهرانناصرخسروزن
بهمنسالمیبخشعلیتهران1340/02/02فیلمبردار61/07/09بمب گذاریتهرانخناصرخسرومرد
بهرامشیخلهتوفیقکردستان 1341/04/13کارگر61/07/09بمب گذاریتهرانخیابان ناصرخسرمرد
احمدصالح بروجردیمحمدحسنلرستان1336/06/01راننده پایه دو61/07/09بمب گذاریتهرانناصرخسرومرد
ریوفعاسدیغفورکردستان 1339/01/10کاسب61/07/09بمب گذاریتهرانخناصرخسرومرد
علیرضاعبدالله زادهعلی اکبرکرمانشاه1338/01/01فروشنده 61/07/09بمب گذاریتهرانخیابان ناصرخسرمرد
باقرعرفانیان محمدی نژادعلیخراسان1310/01/05میوه وتربارفرو61/07/09بمب گذاریتهرانناصرخسرومرد
اسفندیارعلی پورجانعلیکرمانشاه1338/02/09کارگر61/07/09بمب گذاریتهرانناصرخسرومرد
مجتبیفرختبارعنایت اللهاصفهان1342/03/01بیکار61/07/09بمب گذاریتهرانناصرخسرومرد
مظفرفعله گریعزیزکردستان 1338/07/01کارگر61/07/09بمب گذاریتهرانناصرخسرومرد
هادیقربانیعباساصفهان1343/11/01بناومعمار61/07/09بمب گذاریتهرانناصرخسرومرد
احمدکشاورزیمحمدعلیفارس1340/11/06پاسدار61/07/09بمب گذاریتهرانناصرخسرومرد
ادیکمانولیانرافایلتهران1333/08/02بیکار61/07/09بمب گذاریتهرانناصرخسرومرد
نریمانمحسنیمحسنتهران1331/06/10جوشکار61/07/09بمب گذاریتهرانخناصرخسرومرد
احمدمحمدیمحمدکرمانشاه1341/03/10کارگر61/07/09بمب گذاریتهراننامشخصمرد
مظفرمرادی کرسینجم الدینکردستان 1340/08/11کارگر61/07/09بمب گذاریتهرانناصرخسرومرد
رمضان علیمشهدی قه دریجانیحسین علیاصفهان1321/07/01فروشنده 61/07/09بمب گذاریتهرانناصرخسرومرد
سعیدمعینی کربکندیعباسعلیاصفهان1341/07/20دانش آموز61/07/09بمب گذاریتهرانبیمارستان ناصرمرد
رحیممکاریعزیزآذربایجان غربی1339/02/30دولتی61/07/09بمب گذاریتهرانناصرخسروتهرانمرد
میرجعفرمیراسدیمیرعلیآذربایجان شرقی1339/12/22دست فروش61/07/09بمب گذاریتهرانناصرخسرومرد
سیدمحمدرضاناصری نژادسیدعباساصفهان1343/01/02رنگرز61/07/09بمب گذاریتهرانناصرخسرومرد
غلامرضاناصریان دوتنابراهیمکرمانشاه1329/12/20خیاط61/07/09بمب گذاریتهرانناصرخسرومرد
محمدرضانجاریانمحمدهمدان1330/12/08فروشنده 61/07/09بمب گذاریتهرانناصرخسرومرد
محمدجوادنصیریابراهیماصفهان1342/01/01کارگر61/07/09بمب گذاریتهرانناصرخسرومرد
علی اصغرنیکدلصادقخراسان1313/09/03کارگر61/07/09بمب گذاریتهرانناصرخسرومرد
طالبهاشمیمرادکردستان 1333/08/03کارگر61/07/09بمب گذاریتهرانخناصرخسرومرد
عباسوثیقی قره تپهعلیتهران1338/04/20کمک راننده 61/07/09بمب گذاریتهرانخ ناصرخسرومرد
سیاوشیارمحمدتجریعباستهران1305/01/24دفتردار61/07/09بمب گذاریتهرانناصرخسرومرد


  • رضا ایمری قبادی

   گزارش

   اسم عموی من توی این لیست نیست (در صورتی که باید باشه)
   شهید علاوش ایمری قبادی، نام پدر : محمد جواد، از شهر اهواز

   حدود 2 ماه قبل
   دوست دارم 0 پاسخ
  • لاله

   گزارش

   متاسفانه دایی و زندایی من که باردار هم بودن هر دو در این حادثه به شهادت رسیدند. شهید احمد کشاورزی و شهیده لیلا زارع. روح شهدای این حادثه شاد و یادشان گرامی?

   حدود 4 ماه قبل
   دوست دارم 0 پاسخ
  • سمانه

   گزارش

   مدتها بود دنبال جزئیات این خبر بودم ممنون از اینکه به شهدای این حادثه هم توجه کردین کاش سخنرانی امام در این مورد را هم میگذاشتید

   حدود 9 ماه قبل
   دوست دارم 0 پاسخ

  نظر خود را اضافه کنید

  0
  https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9053516&tmpl=component
  نظر شما به دست مدیر خواهد رسید