آفت‌های مبارزه با تروریسم؛ حرکت رو به جلو یا عقب‌گرد

Tayebi

حرکت جامعه بین‌المللی نسبت به مقابله با تروریسم قابل تحسین است و هرگونه تعامل و همکاری علیه تروریسم یک ضرورت است. در این راستا به نظر می رسد مبارزه با تروریسم، درک موثر از وضعیت پیرامونی از منظر منطقه ای و بین المللی توسط دولتهاست. اما در پرتو مبارزات جدی علیه تروریسم بایستی ضمن حمایت از مقابله کنندگان با تروریسم، به نکاتی جدی توجه ویژه مبذول داشت:

  1. مقابله با تروریسم اگرچه ضرورت و لزوم آن احساس می گردد و بایستی به نحو احسن انجام پذیرد اما دولتهای مبارزه کننده با تروریسم بایستی مراقب باشند تا مبارزه با تروریسم زمینه انتقام جوئی های دیگر را فراهم نسازد و این مسیر سبب ساز اتفاقات ناگوار نگردد؛
  2. در راستای مقابله با تروریسم، آفت دیگر دموکراسی ستیزه جو است. در این راستا دولتها به بهانه مبارزه با تروریسم هرگونه اقدام را مشروع می دانند و این سبب می گردد که در جریان مبارزه با تروریسم تر و خشک با هم بسوزند؛
  3. آفت دیگر زمینه های ایجاد و ترویج استفاده از انواع سلاح ها برای مقابله با تروریسم است. در این راستا دولتهای مبارزه کننده با تروریسم بایستی استفاده از سلاح های نابهنجار را محدود کنند تا این مساله زمینه ساز تهدید جامعه جهانی نگردد؛
  4. از طرفی مبارزه با تروریسم نبایستی زمینه ساز ایجاد تحرکات نظامی گردد. آنچنانکه هرگونه تحرکات نظامی وسیع خود سبب ساز ایجاد حلقه های تروریسم می گردد؛
  5. آفت دیگر پخش شدن بازماندگان تروریسم است که اینها هرکدام در نقش یک بمب عمل نکرده هستند و بنظر می رسد بایستی تدبیر ویژه ای در این باره اندیشید؛
  6. از طرف دیگر مبارزه با تروریسم در عین حال که باید جدی پنداشته شود، بایستی از آن درک عمیقی وجود داشته باشد تا مبادا خود مبارزه کنندگان به صف تروریسم نپیوندند؛
  7. از سویی تروریسم محصول نابسامانی ها و ناهنجاری های مدنی و دینی است که حامیان تروریسم معمولا از این مساله استقبال می کنند. در این راستا بایستی ضمن آگاهی سازی و شفافیت از زمینه های ناهنجاری ها جلوگیری نمود.

به هر ترتیب به نظر می رسد مبارزه با تروریسم بایستی بصورت محکم ادامه یابد و در این راستا بایستی حرکت روبه جلو داشت و مبادا به واسطه برخی زمینه ها در این خصوص عقب گرد کرد که این مساله بسیار خطرناک است.


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9573711&tmpl=component
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25