سند ۱۶


نامه سردار حسن عابدی جعفری به دادستان کل انقلاب مبنی بر انتخاب مکان جهت نگهداری دستگیر شدگان گروه فرقان توسط حمید نقاشیان
بسمه تعالی
از: ستاد فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
به: دادستان کل انقلاب اسلامی ایران، آقای هادوی
جهت پیگیری و بازجویی و کشف اطلاعات وسیع‌تر از افراد منحرف و آلت دست ابرقدرت‌ها که تحت نام‌های مختلف و گروه‌های متظاهر بهاسلام تا کنون فعالیت مخرب داشته‌اند، تقاضا می‌شود به برادر حمید رضا نقاشیان و افراد تحت سرپرستی ایشان اجازه داده شود تا زندان اوین را بررسی نموده و محل کافی و مناسب برای ادامه کار که قبلاً در جریان آن قرار داریم انتخاب کرده و از مسئولین زندان اوین درخواست شود تا ‌‌نهایت همکاری را از هر جهت با این برادران معمول دارند.
ستاد مرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
حسن عابدی جعفری
۲۴/۴/۵۸