قربانیان قاچاق انسان منافقین

مجاهدین و قاچاق انسان – شاهد ۲۷

من محمدرضا پورشعبانی هستم.
از طریق برادرم که در عراق بود، طی یک تماس تلفنی و آن وعده و وعیدهایی که برای خارج داده بودند، در سال ۸۰ از مرز ترکیه به عراق منتقل شدم.
بعد از چند وقت که توی قرارگاه اشرف بودم، دیدم تمام مناسباتشان دروغ و کشک و پوشال است و خواستم برگردم، ولی راه برگشتی وجود نداشت، چون باید دو سال در خروجی خود سازمان می ماندیم و بعد هم تحویل عراق می شدی. و اینکه عراق کی تحویل می داد به ایران معلوم نبود، بعضی ها می گفتند باید تا چند سال توی زندان ابوغریب عراق بمانیم.
تا اینکه آمریکا حمله کرد و موقعیتی پیدا شد که ما بتوانیم بیاییم کمپ آمریکایی ها و از آنجا نامه خودم را نوشتم و آمدم به کمپ آمریکایی ها. ۸ ماه ۹ ماه هم توی کمپ آمریکایی ها بودم، از کمپ آمریکایی ها هم آمدیم به ایران.

دریافت فیلم مصاحبه