قربانیان قاچاق انسان منافقین

مجاهدین و قاچاق انسان - شاهد ۲۶

من محمد اکرم ابرکار، بچه سرباز هستم.

سال ۸۱ از امارات به سازمان رفتم. نزدیک به یک سال داخل سازمان بودم. آدمهایی که داخل سازمان بودند خیلی با ما بد رفتار کردند و هر کار دلشان می خواست با ما می کردند. داخل سازمان کارهایی می کنند که دست به خودکشی بزنی، دست به کارهای دیگر بزنی، واقعاً این سازمان بود که همه جوانها را می کشید طرف خودش به بهانه کار و زندگی و ...

بعد از یک سال زمانی که از جنگ برگشتیم با سازمان اختلاف پیدا کردم، بعد از نزدیک یک سال از سازمان جدا شدم و آمدم به کمپ آمریکایی ها. یک سال و هشت ماه توی کمپ آمریکایی ها بودم و آمریکایی ها هم با ما بد برخورد می کردند. همه جا توی سازمان و پیش آمریکایی ها خیلی با ما بد رفتار کردند. این پروسه ای بود که من در سازمان و کمپ آمریکایی ها طی کرده بودم.به اسم کار.گفتند کار می دهیم، زندگی می دهیم، می فرستیمتان به کشورهای خارجی.

دریافت فیلم مصاحبه